IlkOkul Anasayfa > Öğrenci İşleri > Yönetmelikler

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 32- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.

c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır. 

ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.

d) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur. 

e) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

f) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. 

g) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.

ğ) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı yada kontrol listeleri kullanılır. 

h) Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
Puan, Notla Değerlendirme

Madde 33-
Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.

Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir. 

PUAN

NOT

DERECE

85-100 

5

Pekiyi 

70-84  

4

 İyi  

55-69 

3

Orta  

45-54 

2

Geçer  

0-44

1

Başarısız 


Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar

Madde 38- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.
 
Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
 
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu  

Madde 42 – Bir dersin dönem puanı;

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Öğrenci Karnesi

Madde 45- Öğrencilere, e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir.

Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci dönem sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu

Madde 46- Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Öğrencilerden;

a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yalnız bir dönem puan/notu alanların bu puan/notu, 

b) 4-8 inci sınıflarda herhangi bir dersten iki dönemde de puanı/notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puan/notu, 

c) Her iki dönemde de uygulamalı herhangi bir derste sağlık durumları ve bedensel engelleri nedeniyle sağlık raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların, bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notlarının aritmetik ortalaması,  

ç) Uygulamalı herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin, ikinci dönemde bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalaması,

d) Uygulamalı herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan, birinci dönemde bu derslerin dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalaması o dersin yıl sonu puan/notu sayılır.

Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı  ve Yıl Sonu Başarı Puanı

Madde 48- İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamaz. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yıl sonu başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; e-okul sistemindeki sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır.

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu yada tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107- Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür,"

b) 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname,"

c) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Başarı" 

ç) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür yada dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" belgesi ile ödüllendirilir.

FEN LİSELERİNE BAŞVURU KOŞULLARI
Madde 1 — “Giriş sınavına İlköğretim 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6., 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.

“Birinci fıkradaki koşullar, 6., 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında 8. sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki derslerin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 4.00 olması koşulu aranır.”

Yayın : Tebliğler Dergisi,
Yayım Tarihi ve Sayısı : EKİM 2003 – 2553 ;
www.meb.gov.tr
TERAKKİ VAKFI OKULLARI KIYAFET YÖNERGESİ
Öğretmenler M. E. B. Kıyafet Yönergesi ile kurum kültürü ve ilkelerine  uygun kıyafetler giyerler. Öğrencilerin kılık kıyafetleri ise tüm  öğretmenler tarafından kontrol edilir. Ancak, öğrencilerin okul kıyafet yönergesine uygun giyinmelerine öncelikle sınıf öğretmeni dikkat eder.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
  • Okul kıyafet yönergesine uyum esastır. Değişiklik yapılamaz.

  • İlköğretim Okulu 1-5. sınıflarda öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor derslerinin olduğu günlerde okula, okul spor kıyafetleri ile gelebilirler.

İLKÖĞRETİM OKULU I. KADEME (1-5. SINIFLAR)

KIZ

RENK

MODEL

ÜST Lacivert Okulumuz için özel olarak hazırlanmış jile.
Beyaz, Yeşil Polo yaka tişört (kısa ya da uzun kollu).
Lacivert Kapişonlu sweat-shirt
Yeşil "V" yaka kolsuz yelek.
ALT Lacivert Pantolon, kargo cepli,aksesuarsız, ayak bileklerini örtecek boyda. Aşırı dar, aşırı bol modeller, kot ve eşofman giyilemez.
Lacivert Şort etek
AYAKKABI Serbest Makosen veya bot veya spor ayakkabısı. Topuklu ayakkabı giyilemez.
ÇORAP Beyaz, lacivert, koyu yeşil Külotlu veya diz altı veya kısa model. Desensiz.Çorapsız okula gelinemez. Spor derslerinde giyilen şortun içine külotlu çorap giyilemez.

ERKEK

RENK

MODEL

ÜST Lacivert Kapişonlu sweat-shirt
Yeşil "V" yaka kolsuz yelek.
Beyaz, Lacivert Polo yaka tişört (kısa ya da uzun kollu).
ALT Lacivert Bermuda şort (dizüstü kısa pantalon)
Lacivert Pantolon
AYAKKABI Serbest Makosen veya bot veya spor ayakkabısı.
ÇORAP Beyaz, lacivert, koyu yeşil Diz altı veya kısa model. Çorapsız okula gelinemez.

İLKÖĞRETİM OKULU II. KADEME (6-8. SINIFLAR)

KIZ
MODEL
RENK / DESEN
ÜST
T-shirt: Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt; kısa ya da uzun kollu olabilir.
Beyaz (düz - desensiz)
Lacivert (düz - desensiz)
Sweat-shirt: Polo yaka. Bisiklet veya "V" yaka sweat-shirt, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.         Lacivert (düz - desensiz)
Kazak: Yarım balıkçı veya balıkçı giyilebilir.
Bisiklet veya "V" yakalı kazak, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.
Hırka: Hırka içine Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir. Lacivert (düz - desensiz) veya okul hırkası
NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz.  
ALT
Etek: Diz kapağı hizasında olmalıdır. Kumaş, ince fitilli kadife veya kanvas olabilir. Lacivert (düz - desensiz)
Pantolon: Spor veya klasik, aksesuarsız, ayak bileklerini örtecek boyda, bel hizasından düşük olmayan modeller giyilir.
Streç, aşırı dar, aşırı bol modeller; kot ve eşofman giyilemez.
ÇORAP
Külotlu veya dizaltı veya kısa model çorap giyilir.
Çorapsız okula gelinemez. 
Beyaz veya Lacivert (düz)40 denye mousse çorap
Lacivert / beyaz (baklavalı) 
AYAKKABI
Bot veya spor ayakkabısı veya mokasen giyilir.
Topuklu ayakkabı veya sandalet giyilemez.
Serbest

GENEL ÖNERİLER (Kız Öğrenciler)

  • Üst giyimde polo yaka t-shirt içine sadece beyaz ya da lacivert, desensiz t-shirt giyilebilir.

  • Renkli, farklı tarzda ve dışarıdan farkedilebilen iç giyim giyilemez.

  • Kız öğrenciler sadece bir çift nokta küpe takabilirler. Bunun dışında herhangi bir takı kullanamazlar.(yüzük, kolye, bileklik, hızma vb.)

  • Okula makyajlı ve ojeli gelinemez.

  • Saçlar yüzünü kapatmayacak şekilde toplu olmalı.

  • Saçlar boyalı olamaz.
ERKEK
MODEL
RENK
ÜST
T-shirt: Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt; kısa ya da uzun kollu olabilir.
Beyaz (düz - desensiz)
Lacivert (düz - desensiz)
Sweat-shirt: Polo yaka. Bisiklet veya "V" yaka sweat-shirt, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.         Lacivert (düz - desensiz)
Kazak: Yarım balıkçı veya balıkçı giyilebilir.
Bisiklet veya "V" yakalı kazak, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.
Hırka: Hırka içine Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir. Lacivert (düz - desensiz) veya okul hırkası
NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz.
ALT
Pantolon: Spor veya klasik, aksesuarsız, ayak bileklerini örtecek boyda, bel hizasından düşük olmayan modeller giyilir. Lacivert (düz - desensiz)
Aşırı dar, aşırı bol modeller, kot ve eşofman giyilemez. 
ÇORAP

Diz altı veya kısa model.
Çorapsız okula gelinemez.

Beyaz veya Lacivert (düz)
Lacivert / beyaz (baklavalı)
AYAKKABI
Bot veya spor ayakkabısı veya mokasen giyilebilir.
Sandalet giyilemez.
Serbest
 
GENEL ÖNERİLER (Erkek Öğrenciler)
  • Erkek öğrenciler takı kullanılamaz.(bileklik,küpe,kolye,vb.)

  • Erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün taranmış olmalıdır.
 
BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ KIYAFET YÖNERGESİ
 

KIZ / ERKEK

RENK

MODEL

ÜST

Okulumuz için özel olarak seçilmiş sarı / yeşil

Yarım kollu, sıfır yaka, üzerinde okul armasının bulunduğu tişört.

Okulumuz için özel olarak seçilmiş sarı / yeşil

Uzun kollu, okulun renkleri ve arması bulunan, önden fermuarlı eşofman üstü.

ALT

Okulumuz için özel olarak seçilmiş sarı / yeşil

Okulun renkleri ve arması bulunan, paçası lastikli eşofman altı.

Okulumuz için özel olarak seçilmiş sarı / yeşil

Üzerinde okul arması bulunan, okul renklerinden hazırlanmış şort.

AYAKKABI

Serbest

Spor ayakkabısı

ÇORAP

Beyaz

Düz ya da okul arması bulunan, kısa model. Külotlu çorap giyilmez.

İlköğretim Anasayfa | Akademik | İlköğretim Okulu’nda Yaşam | Genel Hizmetler | Öğrenci İşleri | Mezunlar | İnsan Gücü Kaynağı | Erişim
. Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-Istanbul . T. +90 212 3510060 pbx
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları