4.Sınıf


Türkçe

Türkçe dersleri ile öğrencilerimizin:

  • Dinlediğini, izlediğini anlayan ve yorumlayan,
  • Kendisini söz, yazı ya da görsel sunular ile amaca uygun olarak ifade eden,
  • Okuma alışkanlığını ve zevkini kazanarak sözcük bilgisini zenginleştiren,
  • Estetik duyguları gelişmiş,
  • Edebiyat yoluyla yerel ve küresel kültürü tanıyan,
  • Bilimsel eleştiri yapabilen, doğru, yapıcı, yaratıcı düşünme yollarına sahip, bireyler olmaları hedeflenir.

Etkinliklerde;

 • Dil zenginliğini fark etmelerine ve geliştirmelerine,
 • Çeşitli kültürlere dayalı materyalleri incelemelerine,
 • Dili, yaratıcı problem çözme ve bilgi alma amacıyla kullanmalarına,
 • Eser temelli kitap incelemelerine,
 • Anlamak için okumalarına, olanak sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklerle, yazarlarla yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları ile okunan kitaplar değerlendirilir.

Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur. Seçilen metinler, tür özelliklerine göre incelenir. Dilbilgisi kuralları bu metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir. Şiir, öykü, masal yazma çalışmaları yapılır.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yerel ve küresel kültürleri tanıyan ve saygı duyan,
 • Çok kültürlülüğe saygılı ve duyarlı,
 • Uluslararası bilince ve bakış açısına sahip,
 • Olumlu tutumlar geliştiren,
 • Sorgulama, karar verme, sorun çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerine sahip bireyler olmaları hedeflenir.

Eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki gelişim ve değişimler takip edilir. Sosyal Bilgiler dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantısı sağlanarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Ünitelerin başlangıcında gönderilen bültenler aracılığı ile çalışmalarımız hakkında veli bilgilendirmeleri yapılır.

Matematik

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve kullanabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler olmaları hedeflenir.

4. sınıf matematik programı sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

Etkinliklerde öğrencilerin;

 • Gerçek hayatla bağlantılı problemler çözmelerine ve üretmelerine,
 • Problemlerin çözümünde birden fazla çözüm yolu için çeşitli stratejiler geliştirmelerine,
 • Zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına,
 • Yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına,
 • Araştıran, sorgulayan, tartışan, düşüncesini savunan bireyler olmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Dönüşümlü düşünmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları sağlanır.

Matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan ve materyallerden faydalanılır, akıllı tahta üzerinde uygulamalar yapılır.

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji dersleri ile öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemlerini bilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

4. sınıf Fen ve Teknoloji programı "Canlılar ve Hayat" , "Fiziksel Olaylar", "Dünya ve Evren" öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Fen ve Teknoloji dersinin belirlenen üniteleri PYP sorgulama programı içerisinde ele alınır.

Etkinliklerde;

 • Soru ve ilgi alanlarını keşfetmelerine,
 • Kavram geliştirme amaçlı problem çözmelerine ve deney yapmalarına,
 • Bilimsel süreci öğrenmelerine ve bu süreç deneyimini yaşamalarına,
 • Kendi ilgi alanlarına yönelmelerine,
 • Açık uçlu sorularla bilgiyi keşfetmeye yönelmelerine,
 • Gözlem, ölçüm ve deneyler yoluyla yeni bilgiler edinmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapılır.
İngilizce

İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen,
 • Öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız PYP temalarıyla ilişkilendirilerek sürdürülür. Dil öğrenirken diğer kültürleri tanımaları ve sosyal becerileri kazanmaları için kullanılacak kitaplar ve öğretim konuları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, resim hakkında konuşma, hikâye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktiviteler uygulanır ve öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırılır. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir. Sınıf içi ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadelere önem verilir, öğrencinin problem çözerken, fikrini belirtirken, bir olayı anlatırken hedef dili kullanması istenir.

4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikayeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konular ile ilgili paragraf yazabilir, araştırma yapıp arkadaşlarına sunabilir, kıyaslama ve betimleme yapabilirler. İlgi alanlarını kapsayan ve fikir sahibi oldukları konular hakkında karşılarındaki kişi ile akıcı bir konuşma sürdürebilirler.

Dünya Dilleri

T.V. Özel Şişli Terakki İlkokulu'nda Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinin öğretimine 4. sınıfta başlanmaktadır.

Almanca, Fransızca ve İspanyolca dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen,
 • Öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmaları hedeflenir.

Okulumuz dünya dilleri öğretiminde "Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı"nı (Common European Framework For Language Learnıng) esas almakta, en modern ve etkili yöntem olarak "İletişimsel Yöntem" (Communicative Approach) kullanılmaktadır.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, günlük yaşamda kullanılan belli başlı diyaloglarda karşılıklı konuşma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Dil öğrenirken diğer kültürleri tanımaları ve sosyal becerileri kazanmaları için kullanılacak kitaplar ve öğretim konuları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, kelime çalışmaları, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktiviteler uygulanır ve öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırılır. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir.

4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz günlük konularda basit konuşmalar başlatıp kişi, aile, hobiler gibi konularda soru sorup bu soruları cevaplayabilir; saatleri, sayıları, basit yönergeleri anlayabilir; basit alışverişler yapabilir; doğum günü, yılbaşı tebrik kartları yazabilir ve kişisel bilgilerin sorulduğu bir formu doldurabilirler.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Sanat sevgisi olan, sanata ve kültürel değerlere saygılı,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini sahip,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade eden,
 • Sanat eserlerini yorumlayabilen,
 • Görsel algıları kavrayıp, bütünselden tekile biçim ilişkilerinin farkına varan,
 • Mekân – nesne bağlantısını algılayarak, bu algıyı resimsel yolla ifade eden,
 • Yaratıcılık ve görsel ifade özelliklerinin geliştirilmesiyle, görsel-düşünsel sorunları çözebilme becerilerine sahip,
 • Resimsel anlatım yoluyla düşünsel kavramlarını görselleştiren, çağdaş bireyler olmaları hedeflenir.

Görsel Sanatlar dersi duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir derstir. Öğrenciler bu derste yaptıkları resim çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederken çevreyi algılama biçimlerini de ortaya koyarlar.

Görsel Sanatlar dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Resim dersiyle dönüşümlü olarak Seramik dersi yapılır.

Seramik

Seramik derslerinde, seramik kilini şekillendirme yöntemleri öğretilerek, hayal güçlerini zenginleştirici üç boyutlu çalışmalar yapılır. Yapılan seramikler, çeşitli renklerde sır ve dekor teknikleriyle boyanarak fırınlanır.

Müzik

Müzik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Temel müzik bilgilerine sahip olmaları,
 • Sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları,
 • Müzik dinleme alışkanlığı kazanmaları, iyi bir müzik dinleyicisi olmaları,
 • Kendi düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Müzik etkinliklerine katılmaktan zevk almaları,
 • Müziği yaşamlarının bir parçası olarak görmeleri ve çok yönlü bireyler olmaları hedeflenir.

4. sınıf müzik dersi; diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Öğrencilerimize yapacakları koro ve çalgı eğitimlerinin alt yapısını oluşturacak olan temel müzik bilgileri verilir ve eğilimleri göz önünde bulundurularak dört farklı alanda branş (koro, flüt-orff çalgıları, keman, yan flüt, gitar) çalışmaları yapılır. Çalışmaların paylaşıldığı konserler ve etkinlikler düzenlenir.

Beden Eğitimi ve Oyun

Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin:

 • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma,
 • Planlama ve strateji geliştirme,
 • Grupla çalışma ve grubun güvenliğini sağlama,
 • Bireysel farklılıklara saygı gösterme,
 • İş birliği yapabilme,
 • Adil oyun oynama ve sorunları çözebilme,
 • Kendi kültürü ile farklı kültürleri tanıma ve saygı gösterme beceri ve tutumlarını geliştirmeleri hedeflenir.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde;

 • Kurallı takım oyunları,
 • Basketbol,
 • Voleybol,
 • Hentbol,
 • Masa Tenisi,
 • Kort Tenisi,
 • Juggling,
 • Yüzme,
 • Cimnastik çalışmaları,
 • Uzun Atlama,
 • İp atlama,
 • Koşu,
 • Yapay Kaya Tırmanışı çalışmaları yer alır.

Derslerimiz diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılı olarak işlenir. Ders içi etkinliklerin yanında; öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, organizasyon becerilerini, seyir kültürlerini geliştirmek amacıyla sınıflar arası turnuvalar düzenlenir.

Beden Eğitimi dersi; sağlıklı insandan, sağlıklı topluma ulaşmanın temel taşlarından biridir ve eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir. Sportif etkinlikler okullarımızda insanı çok yönlü olarak hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sisteminin önemli bir aracıdır.

Bilişim Teknolojileri

Hızla değişen dünyada, 21. yüzyıla ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirebilmek, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun ve doğru bir Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimi vermenin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz dünyasında her bireyin usta bir dijital okuryazar olması gereklidir.

Bilişim Teknolojileri dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Sistemli düşünebilmeleri,
 • Temel bilgisayar kavramlarına hâkim olmaları,
 • Bilişim teknolojileri ürünlerinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini kavramaları,
 • Bilişim teknolojilerinin yaşamı kolaylaştırdığını fark etmeleri,
 • İnterneti olumlu ve yararlı biçimde kullanabilmeleri,
 • Uygulama yazılımlarının amaçlarını öğrenmeleri ve bu yazılımları kullanabilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin temel bilgisayar bilgilerini öğrenmeleri ve günümüz yaşantısında ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak kullanmaları, kendileri ve toplum bilinci açısından çok önemlidir. Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim, bilgisayar eğitiminin yaşam boyu sürmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 4. sınıf öğrencilerimiz, Windows İşletim Sistemini, Microsoft Office Word, Powerpoint programlarını ve İnterneti etkili kullanmayı öğrenirler ve yaptıkları uygulama çalışmalarıyla öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarırlar.

Bilişim Teknolojileri dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerimiz diğer derslerle bağlantılı olarak; eğitici oyun programları kullanır, resimler çizer, yazılar yazar, afişler hazırlarlar.

Bilişim Teknolojileri Bölümü web sitemizi aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://bilisim.terakki.org.tr

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım