Dünya Dilleri

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning - CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenir.

Amaçlarımız

Terakki Vakfı Okulları'nda öğrencilerimizin Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı dersleri ile;

 • Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını, anlamalarını ve hoşgörü geliştirmelerini,
 • Kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve başka kültürler için farkındalık kazanmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını,
 • Edebiyat ve güzel sanatlar alanlarında gerekli terminolojiyi izleyebilmelerini,
 • Kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını,
 • Yurtdışında eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken özgüveni, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerini,
 • Yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini,
 • Yabancı dil bilme ayrıcalığı ile liderlik becerilerinin gelişip, üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini,
 • Küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

Neden Almanca, Fransızca ve İspanyolca?

Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinin;

 • Modern diller olması,
 • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması,
 • İş bulma aşamasında İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın bilinmesinin bireye üstünlük ve ayrıcalık sağlaması,
 • Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın aynı dil grubundan gelmeleri, ortak sözcükler ve temel dilbilgisi yapılarının benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması,
 • Çoğunlukla velilerimizin tercihleri, bu dilleri seçmemize neden olmuştur.

ALMANCA bir çok Avrupa ülkesinde (Almanya, Lihtenştayn, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika) konuşulmaktadır. Özellikle kimya, tekstil ve bilim alanında kullanılan bir dildir. İstanbul'da çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. Türkiye'nin toplam ithalat ve ihracatında Almanya ile karşılıklı yapılan alışveriş en önemli yeri tutmaktadır.

FRANSIZCA, dünyada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Yemek, moda, mimari, sanat, tiyatro ve dans alanında uluslararası dil niteliğindedir. İnternette İngilizce'den sonra ikinci dil olarak kullanılmaktadır. İngilizce'nin % 40-50 oranında sözcük sayısı Fransızca/Latince kökenlidir. İstanbul ve Bursa'da toplam 250 tane Fransız şirketi bulunmaktadır.

İSPANYOLCA dünyada 21 ülkede yaklaşık 500 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Güney Amerika kıtasının ilk konuşma dili olmakla beraber ABD'de anadil İngilizceden sonra en çok konuşulan ikinci dildir. Dünya tekstil sektöründe yine İngilizceden sonra en geçerli dildir.

Yabancı Dil Öğrenmede Kritik Yaş Özellikleri

Yapılan bilimsel araştırmalarda yabancı dil öğrenmeye küçük yaşlarda başlamanın yabanc dil becerisini artırdığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden okulumuzda İngilizce öğretimine Anaokulu'nda, Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretimine ise seçmeli olarak 4. sınıfta başlanır ve lise bitinceye kadar devam edilir.

Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkelerimiz

Okulumuz Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretiminde ORTAK AVRUPA DİL ÖĞRETİM ÇERÇEVE PLANI'nı (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGE LEARNING) esas almakta, en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır.

Yabancı dil ediniminde dilbilgisine gerekli önemin verilmesinin yanısıra, öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri esas alınır.

Öğrenciler dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır. (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi).

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda bir "araç" olarak kullanma olanağını bulurlar. Öğrencilerin dili deneme - yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Buna göre; dil, bir anlam açıklama dizgesidir. Dilin birincil işlemi etkileşim ve iletişimdir. Dilin birincil birimleri yalnızca dilbilgisel ve yapısal özellikleri değildir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilere sunulmaktadır. Asıl amaç her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratmaktadır.

Öğrencilere düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilmektedir; ilk günden itibaren öğrenme sürecinde yaptıkları hatalar, iletişimsel yeti kazanma sürecinin doğal sonucu olarak görülmektedir. Ancak, öğrencinin başarısında, iletişim kurarken akıcılık kadar doğruluk da önem kazanmaktadır. Öğrenciler, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim içindedirler. Öğretmen ise bağımsız bir grup bireyi gibi davranıp, gruplara yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturmaktadır.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler kullanılmaktadır. Hiç bir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılmaktadır.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır.

Ders Saatleri

Almanca / Fransızca / İspanyolca

 • 5. Sınıflar, 2 saat
 • 6. Sınıflar, 4 saat
 • 7. Sınıflar, 4 saat
 • 8. Sınıflar, 2 saat
Hedeflerimiz

Okulumuzun 8. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında A2 düzeyinde ALMANCA/FRANSIZCA/İSPANYOLCA becerisine sahip olması hedeflenmektedir. Buna göre:

Dinlediğini Anlama: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir.(Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlama: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasa da kısa sohbetlere katılabilir.

Sözlü Anlatım: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektuplar yazabilir.

Öğretim Uygulamalarımız

Dil öğrenirken "öğrenmeyi öğrenme" çalışmaları

Yapılan çalışmalarda öğrenmeyi öğreten çalışmalara (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma vb.) önem verilmekte, bu konunun daha etkin olabilmesi için araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dilde proje hazırlayıp sınıf arkadaşlarına sunması, iş yaşamının gerektirdiği iletişim becerilerini destekleyici niteliktedir.

Yabancı dilde iletişim becerisi kazandırma çalışmaları

Sınıf içi ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadelere önem verilmekte, öğrencinin sorunlarını halletmede, fikrini belirtmede, bir olayı anlatmada hedef dili kullanması istenmektedir.

Uluslararası sertifika sınavları

Her yıl ikinci dönemde 7. ve 8. sınıflardan gönüllü öğrencilerimiz Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde uluslararası A1-A2 sertifika sınavlarına (Almanca: Fit 1- Fit 2 / Fransızca Delf 1 – Delf 2 / İspanyolca Dele 1- Dele 2) girmekte ve başarılı olmaktadırlar. Müfredat programlarımız içinde bu sınavlara yönelik çalışmalar da yer almakta ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen sınava istekli öğrencilerimiz katılmaktadırlar.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları;

Çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken, programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrenciler için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı) ile öğrenme sürecinde sorun yaşayan öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu tür çalışmalar tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılmaktadır.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım