Tepeören Yerleşkemizdeki anaokulu ve ilkokulumuz, 10 Temmuz 2019 tarihinde IBPYP dünya okulu oldu.

Anaokulumuzda ve ilkokulumuzda “Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı ve “Öğrenci Merkezli” PYP çerçevesinde eğitim verilir. Terakki, eğitim anlayışıyla paralellik gösteren PYP ile bilimsel düşünme yöntemini kavramış, sorgulayan ve soru sormasını bilen, yaratıcı, araştırmaya meraklı, insanlara ve çevreye saygılı, kendiyle barışık, özgüveni gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate – IB); 1968’de İsviçre’nin Cenevre kentinde, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Uluslararası eğitim alanında lider bir organizasyon olan IB, tüm dünyadaki öğrencilerin aktif, çok yönlü ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini destekler.

İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – PYP); pek çok ulusal eğitim sisteminde yer alan başarılı araştırmalar ve uygulamalar ile uluslararası okullardaki bilgi ve deneyim zenginliğinden yararlanarak, 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, mücadele etmelerine olanak sağlayan ve önemli bir öğretim programı oluşturur. PYP’yi yönlendiren güç, uluslararası eğitimin geleceği ve yapısıyla ilgili düşünce sistemidir. Bilginin tek başına yeterli olmadığı bu programda; uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi öngörülür. PYP okullarında eğitim gören öğrencilerin yasası olarak tanımlanan “evrensellik” inançları ve değerleri belirler. PYP; evrensel inanç ve değerler, dil, matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler açısından bakıldığında öğrenme sonuçlarının keşfedildiği bir araç olur.

IB Misyon Beyanı

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. IB programları öğrencileri; diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

Ömür Boyu Öğrenmenin Temellerinin Atılması

Erken yaşlar, beyin gelişimi için önemli bir aşamadır. Bu süreçte beyin, deneyimler ve ilişkilerin etkisine en açık döneminde olduğundan çocuklar fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal tüm alanlarda hızlı bir büyüme yaşarlar. Bu deneyimlerin ve ilişkilerin kalitesi, gelişmekte olan beyin yapısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, İlk Yıllar Programı (PYP), erken öğrenmeyi gelişmenin kritik bir aşaması olarak değerli bulur.

Tüm IB programlarında, öğrenmeye yaklaşımlarının geliştirilmesi ve IB öğrenen profilinin özelliklerinin kazandırılması, öğrencilere ömür boyu öğrenenler olabilmeleri için gerekli yeterlilikleri ve eğilimi sağlar.

Uluslararası Bilinç

Uluslararası bilinç, insanların kendilerini küresel toplulukla bağlantılı gördükleri ve bu topluluğun üyelerine karşı sorumluluk hissi duydukları bir dünya görüşüdür. Öğrenen profili ve öğrenme yaklaşımları, uluslararası bilincin geliştirilmesi ve sergilenmesi için gereken eğilimleri ve temel teşkil eden becerileri sağlar. Öğrenme topluluğu, uluslararası bilinç kültürünü zihninde canlandırır, yaratır, dile getirir ve modeller. Uluslararası bilince sahip öğrenen, olumlu değişim için eyleme geçer.

Öğrenen Profili

Öğrenen profili; entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. Bu özelliklerin gelişimi ve gösterilmesi; öğrencilerin kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duyan, uluslararası bilince sahip, etkin ve duyarlı topluluk üyelerine dönüşmeleri için temel oluşturur.

Öğrenen profili, öğrencilerin uluslararası bilinci geliştirmelerinde ve olumlu değişim için eyleme geçmelerinde öğrencileri destekler. Öğrenciler eğitim sürecinin öznesi olduklarında öğrenmelerini sahiplenir, fikir ve görüşlerini ifade eder ve öğrenen profili özelliklerini geliştirme konusunda dönüşümlü düşünürler.

IBPYP Öğrencileri: 

 • Sorgulayıcıdır
 • İletişim kurar
 • Düşünür
 • Risk alır
 • Bilgilidir
 • Prensiplidir
 • Duyarlıdır
 • Açık fikirlidir
 • Dengelidir
 • Dönüşümlü düşünür.

Disiplinlerüstü Öğrenme Modeli

Öğrencilerin fiziksel, sosyal, entelektüel, estetik ve kültürel kapasiteleri gibi çeşitli kapasitelerinin farkında olarak ve onları daha da geliştirmeyi amaçlayarak İlk Yıllar Programı’nı (PYP) uygulayan IB Dünya Okulları, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, zorlayıcı ve kayda değer olmasını sağlar. Disiplinlerüstü yaklaşım, öğrenmenin bu yönlerini bünyesinde barındırır; PYP`deki disiplinlerüstü öğrenme, dersler arasında, üzerinde ve ötesinde alakası olan öğrenmeyi mümkün kılar; ayrıca dünyadaki gerçeklerle bağlantı kurmasını sınırlayan sınırların ötesine geçer.

Bu kaynak aşağıdakileri yapmayı amaçlar:

Kuramsal düzeyde, PYP’deki disiplinlerüstü olmanın üzerinde dönüşümlü düşünür ve de dünya çapında konsolide edilmiş araştırma ve müfredat geliştirme bağlamında erken ve ilk yıllar öğrenenleri için PYP’nin dönüştürücü doğasını gözden geçirir.

Operasyonel düzeyde, PYP çerçevesinin ve PYP’nin kilit öğelerinin disiplinlerüstü öğrenme ve öğretimi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için nasıl tasarlandığını gözler önüne serer.

Pratik düzeyde, IB Dünya Okulları geleneksel ders temelli öğretimin ötesine, öğrencinin öğrenmesine alaka, özgünlük ve bağlantı katan yenilikçi, konsept temelli ve disiplinlerüstü yaklaşımlara geçiş yapması için dönüşümlü düşünmeyi teşvik eden sorular sunar.

PYP’de Araştırma – Sorgulama

 • Oyun, problem temelli öğrenme, işbirliği, deneyler yapma ve doğrudan öğretmenin tümünün, üzerinde iyi düşünülmüş, araştırma-sorgulama temelli öğrenme deneyimlerinde yeri vardır.
 • Araştırma-sorgulama, amaçlı ve özgündür.
 • Araştırma-sorgulama süreci, sesin, tercihin ve sahiplenmenin güçlü olduğu öğrencinin özne olması yoluyla kapasite oluşturur.

Kavramlar

 • Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye iter.
 • Kavramlar, güçlü, geniş ve soyut düzenleme fikirleridir; bu fikirler disiplinlerüstü ya da ders temelli olabilir.
 • Kavramlar, dersler boyunca, dersler arasında ve ötesinde anlayışlar oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Anahtar kavramlar, disiplinlerüstü sorgulama ünitesi kapsamında kavramsal anlayışlar için mercek görevi görürler; bağlantılı kavramlar da belli bir konuda kavramsal anlayışlar için mercek görevi görürler.

PYP yedi anahtar kavram belirlemiştir:

(Anahtar Kavramlar-Kilit Sorular-Tanım)

Biçim – Neye benziyor? – Her şeyin gözlemlenebilir, tanımlanabilir, betimlenebilir ve sınıflandırılabilir bilindik özellikleri olan bir şekli olduğu anlayışı.

İşlev – Nasıl çalışıyor? – Her şeyin bir amacı, rolü ya da araştırılabilir bir davranış tarzı olduğu anlayışı.

Nedensellik (sebep-sonuç) – Neden böyle? – Bir şeylerin kendiliğinden olmadığı anlayışı; devrede nedensellik ilişkileri vardır ve eylemlerin sonuçları olur.

Değişim – Nasıl dönüşüyor? – Değişimin, bir durumdan başka bir duruma geçiş süreci olduğu anlayışı. Evrenseldir ve kaçınılmazdır.

Bağlantı – Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir? – Herhangi bir öğenin eylemlerinin diğerlerini etkilediği, etkileşimli bir dünyada yaşadığımız anlayışı.

Bakış açısı – Bakış açıları nelerdir? – Bilginin farklı görüşlerle yönetildiği, böylece de farklı yorumlara, anlayışlara ve bulgulara neden olduğuna dair olan anlayış; bakış açıları bireysel, gruba özgü, kültürel ya da konuya özgü olabilir.

Sorumluluk – Sorumluluklarımız nelerdir? – İnsanların kendi anlayışlarını, inançlarını ve değerlerini temel alarak seçimler yaptıkları ve bunun sonucunda hayata geçirdikleri eylemlerin bir fark yarattığı anlayışı.

Öğrenme Yaklaşımları

İlk Yıllar Programı, “nasıl öğreneceğini öğrenmenin” eğitimin temeli olduğu inancına dayanır. Birbiriyle bağlantılı olan beş kategorideki beceriler ve ilgili alt beceriler, her yaştaki öğrenciyi öz düzenlemeli öğrenenler hâline gelmeleri için destekler. Öğretmenler, bir dizi strateji aracılığıyla sorgulama programının hem içinde hem dışında öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi için ortaklaşa planlama yapar.

Derse Özgü Beceriler ve Öğrenme Yaklaşımları

Öğrenciler dersleri öğrenirken kendilerine yardımcı olacak becerileri, en iyi bu dersler hakkında ve ders aracılığıyla bir şeyler öğrenirken kazanırlar. Örneğin, dil dersinde öğrenciler okuryazar hale gelir; matematik dersinde de rakamlardan anlar hale gelirler. En geniş anlamda okuryazarlığın ve matematik becerisinin edinilmesi temeldir çünkü bu beceriler öğrencilere araştırma-sorgulama yapmak için gerekli araçları sağlarlar.

Okuryazarlık ve matematik becerilerinin ötesinde, bağlamlar arası aktarılabilir bir dizi birbiriyle bağlantılı öğrenme yaklaşımları vardır. Bu beceriler amaçlı araştırma-sorgulamayı destekler ve yaşam boyu öğrenmenin temellerini atar. Bu becerilerin gelişimi, eğitim literatüründe genellikle öğrencilerin okul içinde ve dışında etkili öğrenmelerini ve başarılı olmalarını desteklemekte önemli olarak nitelendirilir, (ISTE, Trilling ve Fadel 2009; Wagner 2014). Birbiriyle bağlantılı beş öğrenme yaklaşımı şunlardır:

Düşünme Becerileri

 • Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)
 • Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)
 • Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
 • Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) değerlendirilmesi)

Araştırma Becerileri

 • Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)
 • Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girme)
 • Medyanın/bilginin etik kullanımı (sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve uygulanması)

İletişim Becerileri

 • Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)
 • Okur-yazarlık becerileri (bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımı)
 • Bilişim becerileri (bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımı)

Sosyal Beceriler

 • Kişiler arası pozitif ilişkiler ve işbirliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, aksiliklerin yönetilmesi, akranların desteklenmesi)
 • Sosyo-duygusal zekânın geliştirilmesi

Öz Yönetim Becerileri

 • Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)
 • Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon, dayanıklılık)

Değerlendirme

 • Değerlendirme, öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme sürecidir.
 • Değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, dokümente etmelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir.
 • Öğrenciler etkin bir şekilde kendi öğrenmelerini değerlendirmek ve üzerinde dönüşümlü düşünmek, öğrenmede sonraki adımlara ileri besleme yapabilmek adına akranlarından ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre harekete geçmekle ilgilenirler.
 • Bir değerlendirme kültürü oluşturmak, öğrenme topluluğunun tüm üyeleri arasında değerlendirme yeteneği geliştirilmesini içerir.
 • Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri, birlikte oluşturulur ve net şekilde iletişimi yapılır
 • Hem öğrenme kazanımları hem de öğrenme süreci değerlendirilir.
 • Değerlendirme tasarımı hem geriye hem de ileriye dönüktür.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)