İlke ve Hedefler

Atatürk ilkelerini ve Atatürkçülüğü bir anlayış olarak benimseyen, yaşamda kullanılabilir nitelikli bilgi ve beceriler ile donatılan bireyler yetiştirme ilkesi ile faaliyet gösteriyoruz.

İlkelerimiz

 • Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün sadece kağıt üzerinde  kalan fikirler olarak değil, bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin yaşları ve çağdaş evrensel kültürün gereği olarak yatkın oldukları eleştiri güçlerini ve eleştirel bakış açılarını korumalarını ve yaşam boyu yapıcı bir özellik olarak taşımalarını sağlamak, çoğulcu, demokratik ve laik bir toplum düzeni içinde hoşgörü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek,
 • Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerinin geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade, çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek,
 • Öğrencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin bir parçası haline getirmelerini sağlamak, günümüz koşullarında rekabetin öne çıkması ile öğrencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası olduğunu kavramalarını sağlamak; ancak “yarışmanın”, “öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış” olduğunu vurgulamak,
 • Bu nedenle öğrencileri güçlerinin üzerinde bir başarıya yöneltmek ve kendi kapasitelerinin en üst noktasına çıkmaya teşvik etmek,
 • Eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç olarak algılamak ve değerlendirmek,
 • Fen programlarının, günlük yaşam içinde var olan ve günümüz dünyasının makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “fen konusunun” günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve  öğrencilerin her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak,
 • Fen derslerine verilen önem kadar, toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere de) önem vermek  Öğrencileri öğrenim  ve  yaşam için gerekli olan bilişim bilgileri ve becerileri ile donatmak. Okulu, toplumsal bir birim olarak değerlendirmek,
 • Öğrencilerin zihinsel açıdan çok yönlü gelişimlerini sağlamak (planlama, strateji geliştirme, taktik değiştirme, aşamalı uygulama, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma, belirsizlikleri sezme, karar verme vb.),  Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerin duygusal zekalarının gelişimini sağlamak (özgüven, duygusal kontrol, dayanışma, öz disiplin, iyimser bakış açısı vb.),
 • Öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı etkinliklerle sağlamak ve pekiştirmek,
 • Öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer vermelerini sağlamak,
 • Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı olarak spora önem vermek ve sportif etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin bir aracı olarak algılanmasını sağlamak,
 • Öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değil, bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak,
 • Okulun fiziksel şartlarının eğitim-öğretim için en uygun, verimli ve zengin hale getirmek,
 • Öğrenmeyi okulun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak,
 • Öğrencilerin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak.

Hedeflerimiz

İyi bir eğitim

 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almak,
 • Öğrenme hızlarını, yeteneklerini değerlendirmek ve yönlendirmek,
 • Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak,
 • Öğrencilerin meraklarını beslemek ve motivasyonunu yükseltmek,
 • Genel eğitim yapısı içerisinde spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını sağlamak.

Bir üst öğrenime iyi hazırlamak

 • Bir üst öğrenime geçiş sınavlarında iyi bir puan kazandırmak,
 • Özel Liseleri, Fen, Anadolu Liselerini tercih edebileceği puanı kazandırmak,
 • Devlet ve Vakıf Üniversitelerini tercih edebileceği puanı kazandırmak,
 • Mesleki yönlendirme ve okul tercihlerine rehberlik etmek.

Yabancı Dil

 • Öğrencilere çağın ihtiyacı olan dil çeşitliliğini ve öğretimini en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Davranışlar

 • Öğrenmeyi iyi öğrenmiş olması,
 • Kendi başına karar vermesi,
 • Katılımcılık ve ekip çalışmasında sorumluluk alabilmesi,
 • Sorgulama ve eleştirel düşünce üretebilmesi,
 • Kendini doğru ve cesaretle ifade edebilmesi,
 • Spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer alma alışkanlığını kazanmasını sağlamak.

Aile ve okul arasında doğru ve etkili iletişim

 • Eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelerin; öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve işbirliğini sağlayan açık bir iletişim ortamı oluşturmak.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)