Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizce öğrenir.

İngilizce öğretimine Anaokulunda başlanan okulumuzda, ortaokul 8. sınıf öğrencilerimizin yıl sonunda, CEFR hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri hedeflenir.

Amaçlarımız

 • Öğrencilerimizin dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmelerini,
 • Kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve başka kültürler için farkındalık kazanmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını,
 • Edebiyat ve güzel sanatlar alanlarında gerekli terminolojiyi izleyebilmelerini,
 • Kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını,
 • Yurt dışında eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken özgüven, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerini,
 • Yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini,
 • İş bulma olanaklarını çoğaltmalarını,
 • Yabancı dil bilme ayrıcalığı ile liderlik becerilerini geliştirip, üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini,
 • Küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalarda İngilizce öğrenmeye küçük yaşlarda başlamanın yabancı dil becerisini artırdığı kanıtlandı. Bu yüzden okulumuzda İngilizce öğretimine anaokulunda başlanır ve lise bitinceye kadar devam edilir.

İngilizcenin;

 • yüzyılda dünya dili olması
 • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması,
 • Türkiye’de ve öğrencilerimizin tercih ettiği yurtdışı üniversitelerde eğitim-öğretim dili olması,
 • Bilimsel makalelerin çoğunluğunun yazım dili olması ve uluslararası iletişimde ortak dil olarak kullanılması,
 • Çoğunlukla velilerimizin tercihi olması, İngilizceyi seçmemize neden oldu.

İngilizcenin dünyadaki iletişim dili olarak önemi gün geçtikçe artıyor. İstatistikler, İngilizce dilini ikinci dil olarak konuşanların sayısı ana dil olarak konuşanları geçtiğini gösteriyor. Kolay iletişim olanaklarıyla küreselleşen ve sınırları kalkan dünyada İngilizce birincil ortak dil haline geldi.

Hedeflerimiz

Ortaokulumuzun 8. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında B1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenir. Buna göre:

Dinlediğini Anlamada: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir, standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri güncel sorunlar ile ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Ana dilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik bağlamdaki tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir.

Sözlü Anlatımda: Çok çeşitli konularla ilgili açık ve ayrıntılı betimlemeler sunabilir, çeşitli seçeneklerin olumlu/olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

Yazılı Anlatım: İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunabilir ve nedenler ileri sürebilir. Olayların ve deneyimlerin kişi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran metinler yazabilir.

Öğretim Uygulamalarımız

Ortaokul 5. sınıflarda diğer çalışmalara ek olarak, drama yoluyla İngilizceyi pekiştirme ve öğretme, öğrenci motivasyonunu artırmada ve öğretime katkı boyutunda olumlu sonuçlar verir. Yabancı uyruklu öğretmenlerin de uygulamadaki başarılarından dolayı okuma, konuşma ve yazma becerileri büyük çoğunlukla hedeflenen düzeye ulaşır.

Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerimizin İngilizcedeki dört ana becerisi yükseltilir. Ek olarak, yabancı filmlerden ve  videolardan yararlanarak dinleme becerilerini geliştirme çabalarına destek verilir. Filmlerle ilgili tüm ders malzemesi bölüm öğretmenlerimiz tarafından üretilir.

Dil öğrenirken; entelektüel birikim, diğer kültürleri tanıma ve sosyal beceri kazandırmak için yapılan çalışmalar;

Yapılan uygulamalarda öğrencilerin dil öğrenirken entelektüel bilgi kazanmaları için okutulacak eserler ve öğretim konuları dikkatle seçilir; proje hazırlama, resim hakkında konuşma, hikaye ve fıkra anlatma, mitolojik hikaye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi yarışmalar düzenlenerek mezun olan öğrencinin hedeflenen dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimini kolaylaştıracak beceriler kazandırılır. Ayrıca İngilizce gazetelerden alınan güncel haberler ve popüler fen konuları koridorlarda tepegöz ile yansıtılır ve ev ödevlerine eklenir. Ders içi etkinliklerde ITC’den yararlanılır, öğrenim ortamı teknolojiyle desteklenir.

Dil öğrenirken “öğrenmeyi öğrenme” çalışmaları;

Yapılan çalışmalarda öğrenmeyi öğreten çalışmalara (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma vb.) önem verilir. Bu konunun daha etkin olabilmesi için araştırma çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin öğrendikleri dilde proje hazırlayıp, sınıf arkadaşlarına sunması, iş yaşamında bulunacağı ortamların gerektirdiği iletişim becerilerini destekleyici niteliktedir. Ayrıca ortaokul 8. sınıf öğrencilerimizin lise müfredatına hazır olmaları amacıyla edebiyat çalışmaları ile çeşitli otantik romanları okuyup anlama, edebi metinleri analiz etme ve kelime bilgisini geliştirme çalışmaları sürdürülür.

Dil öğrenirken okuma ve yazma zevkini geliştirme çalışmaları;

Ders dışı okuma becerisini artırmaya yönelik online kitap okuma sitelerine yönlendirilen öğrencilerimiz, ayrıca okul kütüphanemizin de abone olduğu birçok yayına ulaşımı konularında her zaman desteklenir. Okuma çalışmalarına ek olarak, öğrencilerimiz yıl boyu okumuş oldukları kitaplara yönelik proje çalışmaları ile okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Ortaokul binamız da bulunan Reading Room (Okuma Odası) İngilizce ders saatleri dahilinde öğrencilerin kendi istedikleri kitapları seçip okumalarına yönelik olarak kullanılır.

Yabancı dilde iletişim becerisi kazandırma çalışmaları;

Sınıf içi ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadelere önem verilir. Öğrencinin sorunlarını halletmede, fikrini belirtmede, bir olayı anlatmada hedef dili kullanması istenir.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları;

İlkokul 1. sınıftan itibaren çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken, programın gerisinde kalan öğrenciler için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı) ile öğrenme sürecinde öğrenme sürecinde sıkıntı yaşayan öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu tür çalışmalar, tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılır. Dışarıdan gelen öğrencilerimize okul açılmadan önce, okulumuz yabancı dil programlarına hazırlama kursları yapılır.

İngilizce Ders Saatleri

5.sınıflar

 • 6 saat Reception / Production
 • 4 saat Interaction / Mediation
 • 2 saat Project and Drama

olmak üzere toplam 12 saat

6. sınıflar

 • 6 saat Reception / Production
 • 4 saat Interaction / Mediation

olmak üzere toplam 10 saat

7. sınıflar

 • 6 saat Reception / Production
 • 4 saat Interaction / Mediation

olmak üzere toplam 10 saat

8. sınıflar

 • 6 saat Reception / Production
 • 4 saat Interaction / Mediation

olmak üzere toplam 10 saat

İngilizce Öğrenmede Kritik Yaş Özellikleri

İngilizce ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri esas alınır.

Öğrenciler dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır. (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler, online platformlar gibi).

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda bir ‘araç’ olarak kullanma olanağını bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Buna göre; dil, bir anlam açıklama dizgesidir. Dilin birincil işlemi etkileşim ve iletişimdir. Dilin birincil birimleri yalnızca dil bilgisel ve yapısal özellikleri değildir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır. Bunun yanı sıra öğrencilerin dil öğrenimde Bloom’un bilişsel taksonomisi göz önüne alınarak ve bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurularak, bilgi düzeyinden değerlendirme düzeyine kadar taksonominin her basamağına yönelik eğitici çalışmalar program dahilinde sürdürülür. Yabancı Diller müfredatında öğrencilerin meta-beceri düzeyleri de göz önünde bulundurularak ek çalışmalar programa dahil edilir.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilere sunulur. Asıl amaç, her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratır.

Öğrencilere düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir; ilk günden itibaren öğrenme sürecinde yaptıkları hatalar, iletişimsel yeti kazanma sürecinin doğal sonucu olarak görülür. Ancak, öğrencinin başarısında, iletişim kurarken akıcılık kadar doğruluk da önem kazanır. Öğrenciler, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim içindedirler. Öğretmen ise bağımsız bir grup bireyi gibi davranıp, gruplara yardımcı olur.

Öğrencilerin İngilizceyi kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturur.

İnteraktif ve öğrenci merkezli etkinlikler kullanılır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından, diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılır. Müfredata uygun olarak amaçlanan kazanım farklı öğrenme stilleri de gözetilerek, öğrencilere neyi, nasıl kullanacaklarının yanı sıra neden kullanacakları da kazandırılarak verilir.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)