Eğitim Öğretim Yaklaşımı

Fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardaki gelişim ve değişimlerin en hızlı yaşandığı dönem olan ilkokul yıllarında öğrencilerimizin mutlu birer birey olabilmeleri için gereken koşullar sağlanır.

Öğrencilerimiz ilkokulda hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temelini oluşturur. Çocuk haklarını ve insan haklarını öğrenerek evrensel değerlere bağlı, ilkeli bireyler olma yolunda adımlar atar. Uluslararası, ulusal ve kurum içi projelere katılarak bilginin yalnızca tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olmayı, sorgulamayı ve araştırmayı öğrenir. Öğrendiklerini uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanır.

Levent anaokulu ve ilkokulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihinde yetkilendirilmiş bir IBPYP dünya okulu oldu.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate – IB) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – PYP), öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin, etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları, “Öğrenen Profili”ne uygun, uluslararası kültüre sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar. IB programlarının da amacı, paylaştığımız gezegenin bilincinde, daha iyi ve huzurlu bir dünya yaratmak için çalışan evrensel zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyleri ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle iş birliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken öğrenmeyi de öğrenirler.

Öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretileceği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

“Üreterek öğrenme” yaklaşımı içerisinde; sadece proje değil, bilgi ve diğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması çok önemli yer tutar.

“Aktif öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde (ders ortamında) aktif olarak rol almaları hedeflenir çünkü biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırlarsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme fırsatları yakalarlar.

PYP (İlk Yıllar Programı)

IB (Uluslararası Bakalorya) programı, PYP (İlk Yıllar Programı) yoluyla çocuklar için anlamlı, çekici ve araştırma-sorgulama yapmalarına olanak sağlayan disiplinler üstü bir öğretim programı oluşturmak gayesiyle, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir.

PYP (İlk Yıllar Programı); bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin, etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı ve aşağıda açıklanan altı disiplinler üstü tema altında yapılandırılan ve “Öğrenen Profili”ne uygun, uluslararası kültüre sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

PYP Disiplinler Üstü Temalar

 • Ben Kimim? Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
 • Bulunduğumuz Mekan ve Zaman: Mekân ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.
 • Kendimizi İfade Etme Yollarımız: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
 • Dünyanın İşleyişi: Doğa ve kanunları sorgulama, (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi Düzenleme Biçimimiz: İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantılarını sorgulama, örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Gezegeni Paylaşmak: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama, toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

PYP Öğrenen Profili

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

 • Araştıran-sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
 • Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
 • Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
 • İletişim kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
 • İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
 • Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
 • Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
 • Risk alan: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
 • Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
 • Dönüşümlü düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

PYP’de okulun öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin öğrenimini etkilemektedir. Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.

PYP, bu dengenin sağlanması açısından bilgi, kavramlar, öğrenme yaklaşımları ve öğrenmelerin sonucunda ortaya çıkacak sorumlu eylemlerin gelişimini hedefler.

1. Bilgi – Öğrencilerimizin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz?

İnsanlığın ortak yönleri hakkındaki pek çok bakış açısını temsil eden tartışmalar ve fikir alışverişleri, uluslararası eğitim programı bağlamında çok önemli olan, altı disiplinler üstü temanın seçilmesine yol açmıştır.

Bu temalar:

 • Bütün kültürlerdeki bütün öğrenciler için küresel önem taşır.
 • Öğrencilere insan deneyimlerinin ortak yönlerini keşfetme fırsatı tanır.
 • Geleneksel derslerin bilgileri, kavramları ve becerileri ile desteklenir ancak bunları, bu derslerin sınırlarını aşan biçimde kullanır. Böylece öğretim ve öğrenmenin disiplinler üstü modeline katkıda bulunur.
 • Öğrencilerin öğrenimleri boyunca tekrar ele alınır. Böylece sonuçta çok geniş, derin ve bütünlük arz eden bir müfredat içeriği yoğun bir biçimde öğrenilir.
 • Bütün PYP okullarındaki müfredatları birleştiren ortak zemine katkıda bulunur.

2. Kavramlar – Öğrencilerimizin neleri anlamalarını istiyoruz?

Öğretim programında şekil, işlev, sebep-sonuç, değişim, bağlantı, bakış açısı, sorumluluk olmak üzere toplam yedi kavram mevcuttur. PYP kavramları, müfredat süresince öğrencilerin sorgulamalarını destekler.

3. Öğrenme Yaklaşımları – Öğrencilerimizin ne yapabilmelerini istiyoruz?

Anlama arayışı, PYP’nin inançlarının ve uygulamalarının merkezinde yer alır. Ancak kavramsal anlayışın gelişimi üzerindeki vurgu, beceriler geliştirmenin önemini görmeyi engellemez. Anlamın, dolayısıyla, anlayışın oluşturulmasını, öğrencilerin çeşitli becerileri edinmeleri ve uygulamaları tamamlar. Bu beceriler, en iyi PYP sorgulama üniteleri aracılığıyla sunulan özgün durumlar bağlamında geliştirilir.

PYP’nin görüşü, amaca yönelik sorgulama yürütmek ve yaşam boyu öğrenme için hazırlıklı olmak için, öğrencilerin normal olarak temel beceriler diye nitelendirilen becerilerin ötesinde çeşitli becerilerde ustalık kazanmalarının gerektiğidir. Bunlara bütün dersler için gerekli olan ve aynı zamanda bu dersleri aşan ve öğrencilerin yaşamlarındaki güçlükleri tam olarak desteklemesi gereken beceriler dâhildir.

 • Düşünme becerileri: Bilgi edinme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, diyalektik düşünce, üst biliş (düşünme üzerine düşünme).
 • Sosyal beceriler: Sorumluluğu kabul etme, başkalarına saygı duyma, iş birliği yapma, çatışmaları çözme, grup halinde karar alma, grup içinde çeşitli görevler üstlenme.
 • İletişim becerileri: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görme, sunma, sözel olmayan iletişim.
 • Öz yönetim becerileri: Büyük kas becerileri, ince kas becerileri, mekansal bilinç, organizasyon, zaman yönetimi, güvenlik, sağlıklı yaşam biçimi, davranış kuralları, bilinçli seçimler.
 • Araştırma becerileri: Soruları oluşturma, gözlem yapma, planlama, veri toplama, verileri kaydetme, verileri düzenleme, verileri yorumlama, araştırma bulgularını sunma.

4. Eylem – Öğrencilerimizin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?

PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda düşünceli ve uygun eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin apaçık bir beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eyleme yol açmasıdır. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her yaş aralığında farklı olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak amacıyla harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatının verilmesi gerektiğini savunur.

Okulumuzda PYP

Okulumuz, vizyonunda tanımlanmış çağdaş, evrensel değerlere bağlı ve yeniliklere açık bir kurum olma niteliğine dayalı olarak 2008 yılından beri, “İlk Yıllar Programı (PYP)” çalışmalarını sürdüren ve 2011 yılı sonunda adaylık ile ilgili çalışmalarına başlayan Terakki, 15 Ağustos 2014 tarihinde 1184 IBPYP dünya okulu arasına katıldı.

Akreditasyon süreci, stratejik plan ve aksiyon planı yapılandırılarak planlandı.

 1. Öğretmenlerle birlikte yürütülen hizmet içi eğitim çalışmaları,
 2. PYP programının MEB programı ile eş güdümlü yürütülmesi amacıyla yapılan dikey planlama çalışmaları,
 3. Tüm birim öğretmenleri, bölüm ve zümre başkanlarıyla yürütülen “Disiplinler Arası Bağlantı” toplantıları ve tema planlamaları,
 4. Programla birlikte yapılandırılan rehberlik ve ölçme-değerlendirme çalışmaları,
 5. Araştırma-sorgulamaya yönelik olarak yapılandırılan ulusal ve uluslararası proje çalışmaları sürdürülür.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)