Yabancı dil müfredatımızda;

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenir.

Amaçlarımız

Terakki Vakfı Okullarında öğrencilerimizin Almanca, Fransızca ve İspanyolca dersleriyle;

 • Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını, anlamalarını ve hoşgörü geliştirmelerini,
 • Kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve başka kültürler için farkındalık kazanmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını,
 • Edebiyat ve güzel sanatlar alanlarında gerekli terminolojiyi izleyebilmelerini,
 • Kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını,
 • Yurtdışında eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken özgüveni, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerini,
 • Yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini,
 • Yabancı dil bilme ayrıcalığıyla liderlik becerilerini geliştirip üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini,
 • Küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

Neden Almanca, Fransızca ve İspanyolca?

Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinin;

 • Modern diller olması,
 • Tüm dünyada ekonomik, siyasi, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması,
 • İngilizcenin yanı sıra bilinmesinin, iş bulma aşamasında bireye ayrıcalık sağlaması,
 • Aynı dil grubundan gelmeleri, ortak sözcükler ve temel dil bilgisi yapılarının benzerliğinden dolayı öğrenme kolaylığı sağlaması seçilme sebeplerindendir.

Almanca, başta Avusturya, İsviçre, Belçika, Liechtenstein ve Lüksemburg olmak üzere 5 ülkenin resmi dili olmakla birlikte Avrupa’da birçok ülkede aktif olarak konuşulan bir dildir. Avrupa Birliği’nin resmi dilleri içinde yar alan Almanca ticaret, sanayi, ekonomi ve bilişim alanlarında da önemli bir yere sahiptir. Almanca, Türkiye ve Almanya arasında yaşanan göçler sebebiyle de ülkemizde daha fazla tercih edilen diller arasındadır.

Fransızca, dünyada 5 kıtada yaklaşık 300 milyon kişi Fransızca’yı anadili veya ikinci dili olarak konuşmaktadır. Fransızca moda, tiyatro, yemek kültürü, görsel sanatlar, dans ve mimarlık gibi alanlarda uluslararası dil konumundadır. Fransızca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, NATO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kızıl Haç ve uluslararası mahkemelerin sadece resmi değil aynı zamanda konuşma ve çalışma dili olarak da kabul edilir.

İspanyolca, dünyada 21 ülkenin resmi dili olarak yaklaşık  600  milyon kişi tarafından konuşulur. İspanyolca öğrenmek sadece dil öğrenimiyle sınırlı kalmaz, İspanya ve Latin Amerika’daki farklı kültürleri tanıma ve onları keşfetme fırsatı da yaratır. Sanattan spora, spordan tekstile, tekstilden ilaç sanayisine kadar uzanan geniş bir yelpazede bulunan İspanyolca, dünyada en çok konuşulan 2. yabancı dildir. Özellikle ticaret alanında yoğun olarak kullanılır.

Yabancı Dil Öğrenmede Kritik Yaş Özellikleri

Yapılan bilimsel araştırmalarda yabancı dil öğrenmeye küçük yaşlarda başlamanın yabancı dil becerisini artırdığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden okulumuzda İngilizce öğretimine Anaokulunda; Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretimine ise seçmeli olarak ilkokul 4. sınıfta başlanır ve lise bitinceye kadar devam edilir.

Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkelerimiz

Okulumuzda Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretiminde Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır. En son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılır.

Yabancı dil ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanır.

Öğrencilerimiz, dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinaline benzer şekilde hazırlanır. (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi).

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerimizin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda, bir “araç” olarak kullanma olanağını bulur. Öğrencilerimizin dili deneme – yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Buna göre; dil, bir anlam açıklama dizgesidir. Dilin birincil işlemi etkileşim ve iletişimdir. Dilin birincil birimleri yalnızca dilbilgisel ve yapısal özellikleri değildir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçlanır.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilerimize sunulur. Asıl amaç her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratır ve öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir.

Öğrencilerimizin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturur.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılır.

Ders Saatleri

Almanca / Fransızca / İspanyolca

 • 5. Sınıflar, 3 saat
 • 6. Sınıflar, 4 saat
 • 7. Sınıflar, 3 saat
 • 8. Sınıflar, 2 saat

Hedeflerimiz

Okulumuzun ortaokul 8. sınıfını bitiren bir öğrencimizin, sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında A2 düzeyinde Almanca/Fransızca/İspanyolca becerisine sahip olması hedeflenir. Buna göre:

Dinlediğini Anlama: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir.(Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlama: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, menüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasa da kısa sohbetlere katılabilir.

Sözlü Anlatım: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektuplar yazabilir.

Öğretim Uygulamalarımız

Dil öğrenirken “öğrenmeyi öğrenme” çalışmaları

Yapılan çalışmalarda öğrenmeyi öğreten çalışmalara (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma vb.) önem verilir ve bu konunun daha etkin olabilmesi için araştırma çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin öğrendikleri dilde proje hazırlayıp sınıf arkadaşlarına sunması, iş yaşamının gerektirdiği iletişim becerilerini destekleyici niteliktedir.

Yabancı dilde iletişim becerisi kazandırma çalışmaları

Sınıf içi ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadelere önem verilir; öğrencinin sorunlarını halletmede, fikrini belirtmede, bir olayı anlatmada hedef dili kullanması istenir.

Uluslararası sertifika sınavları

Her yıl ikinci dönemde ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflardan gönüllü öğrencilerimiz, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde uluslararası A1-A2 sertifika sınavlarına (Almanca: Fit A1- Fit A2 / Fransızca Delf A1 – Delf A2 / İspanyolca Dele A1- Dele A2) girer. Müfredat programlarımız içinde bu sınavlara yönelik çalışmalar da yer alır. İstekli öğrencilerimiz sınavlara, ilgili sınav merkezlerinde katılır.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları;

Çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken, programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrencilerimiz için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı) ile öğrenme sürecinde sorun yaşayan öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu tür çalışmalar tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılır.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)