Terakki Vakfı Okulları yabancı dil müfredatında Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenir.

Niçin Almanca, Fransızca ve İspanyolca?

Terakki Vakfı Okullarında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrencilerimize;

 • Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını,
 • Kültürel gelişimlerini sağlamlaştırmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini,
 • Orijinal dildeki edebiyat, müzik ve filmlerin tadına varabilmelerini,
 • Yabancı kişileri anlayabilmelerini ve kendilerini onlara anlatabilmelerini,
 • Yurtdışı turistik gezileri kolayca yapabilmelerini,
 • İsterlerse yurtdışında eğitimlerine devam edebilmelerini,
 • Yükseköğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini,
 • İş bulma olanaklarını çoğaltmalarını,
 • İş ortamlarında üst kademelere gelebilmelerini ve global dünyada yer alabilmelerini sağlamak amacıyla öğretilir.

ALMANCA

Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir. Almanca, bilim dünyasında en çok kullanılan ikinci dildir. Bu alanda hedefleri olan ve araştırma yapacak kişiler için yarar sağlayacak bir tercihtir. Dünyada yaklaşık 130 Milyon insan Almancayı anadili olarak konuşmaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Luxemburg, Lichtenstein ve İsviçre’de de Almanca resmi dil olarak kullanılır. Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olmakla birlikte, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunur. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkündür. Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmenin avantajlarına sahip olur.

FRANSIZCA

Fransızca, dünyada 5 kıtada yaklaşık 320 milyon kişi tarafından ve en çok konuşulan 5. dildir. Yemek, moda, mimari, sanat, tiyatro ve dans alanında uluslararası dil niteliğindedir. Fransızca dünyada kabul edilmiş ve uluslararası ticarette kullanılan dillerin başında gelmektedir ve İngilizceden sonra kullanılan en yaygın yabancı dillerden biridir. İngilizcede kullanılan kelimelerin % 40-50’si Fransızca kökenlidir. Fransızca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, NATO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kızıl Haç, Uluslararası Mahkemelerin sadece resmi değil aynı zamanda konuşma ve çalışma dili olarak da kabul edilir. Ülkemizde birçok Fransız şirketi bulunur. Öğrencilerimize uluslararası iş dünyasında daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunar. Öğrencilerimizin Fransız kültürüne ve tarihine daha fazla aşina olma fırsatı doğar. Edebiyat, sanat, sinema ve diğer kültürel yönlerden zenginleşmelerine yardımcı olur, küresel meselelere daha fazla ilgi duymalarına ve dünya genelindeki olaylara farkındalık kazanmalarına yardımcı olur.

İSPANYOLCA

İspanyolca 21 ülkenin resmi dilidir.  Yaklaşık 500 milyonluk bir nüfus ana dil olarak İspanyolca konuşur.  Ana dil olarak böylesine yaygın bir kullanımın yanı sıra İspanyolca yabancı dil ya da ikinci yabancı dil olarak da dünya genelinde çok yoğun ilgi gören ve öğrenilen bir dildir.  Köklü İspanyol ve Latin Amerika edebiyatı, resim, müzik, sinema, tiyatro, dans, spor, seyahat ve daha pek çok ilgi alanıyla derin bağları bulunan İspanyolca, öğrencilerimizin mevcut ilgi alanlarına daha yetkin ve donanımlı bir şekilde eğilmelerini sağlamanın yanı sıra yeni ilgi alanları keşfedip yeteneklerini ortaya çıkarmalarına da olanak tanır.

Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkelerimiz

Terakki, Dünya Dilleri öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework for Language) esas alır ve en modern ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanır.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır. Yabancı dil ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanır.

Öğrencilerimiz, dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinaline benzer şekilde hazırlanır. (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi).

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerimizin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda, bir “araç” olarak kullanma olanağını bulur. Öğrencilerimizin dili deneme – yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Buna göre; dil, bir anlam açıklama dizgesidir. Dilin birincil işlemi etkileşim ve iletişimdir. Dilin birincil birimleri yalnızca dilbilgisel ve yapısal özellikleri değildir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçlanır.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilerimize sunulur. Asıl amaç her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratır ve öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir.

Öğrencilerimizin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturur.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılır.

Ders Saatleri

Almanca / Fransızca / İspanyolca

 • Hazırlık Sınıfları 4 saat,
 • 9. Sınıflar, 2 saat
 • 10. Sınıflar, 4 saat
 • 11. Sınıflar, 2 saat

Öğretim Uygulamalarımız 

Dil öğrenirken entelektüel birikim, diğer kültürleri tanımak ve sosyal beceri kazandırmak için yapılan çalışmalar;

Yapılan uygulamalarda, öğrencilerin dil öğrenirken aynı zamanda entelektüel bilgi kazanmaları için okutulacak kitaplar ve hikâye kitapları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, konuşma, tartışma, sunum yapma gibi aktiviteler düzenlenerek, mezun olan öğrencinin hedeflenen dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimini geliştirecek beceriler kazanması amaçlanır. Ayrıca Almanca, Fransızca, İspanyolca, Yunanca Kültür ve Drama Kulüplerimizde öğrencilerimiz hedef dilin kültürü ile tanışarak; edebiyat, müzik, tiyatro gibi farklı alanlarda yapılan aktivitelere katılıp, kendilerini geliştirme imkânına sahip olurlar.

Dil öğrenirken “öğrenmeyi öğrenme” çalışmaları;

Yapılan aktivitelerde ve sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin bilişsel farkındalıklarını arttırmak amacıyla öğrenmeyi öğreten çalışmalara (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, sunum hazırlama ve sunma vb.) önem verilir. Bu çalışmalar teknolojik araç ve web araçlarının kullanımıyla desteklenir.

Dil öğrenirken okuma ve yazma zevkini geliştirme çalışmaları;

Kitap okuma sonrası performans ödevleri verilmesi ve bunların sergilenmesi, sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikâye, mektup, şiir yazım çalışmalarının teşvik edilmesi öğrencilerimizin okuma ve yazma zevki edinmeleri amacını taşır.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları;

Programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrenciler için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı ) yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu tür çalışmalar tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılır.

Uluslararası sertifika sınavları

Okulumuza hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa başlamış ve 11. sınıfı bitiren bir öğrencinin, sunulan öğretim programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışı uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan Almanca Fit 1 (A1) ve Fit 2 (A2), Fransızca Delf 1 (A1) ve Delf 2 (A2) ve İspanyolca Dele 1 (A1) , Dele 2 (A2) gibi yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması beklenir. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu’ndan mezun olan ve lisede ortaokulda öğrendiği 2. yabancı dile (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) devam eden öğrencilerin ise liseden mezun olduklarında B1 seviyesini bitirmeleri ve Almanca Zertifikat Deutsch (B1), Fransızca Delf (B1) ve İspanyolca Dele (B1) sınavlarında başarılı olmaları hedeflenir.

Her yıl ikinci dönemde gönüllü öğrencilerimiz Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde uluslararası A1-A2 sertifika sınavlarına (Almanca: Fit A1- Fit A2 / Fransızca Delf A1 – Delf A2 / İspanyolca Dele A1- Dele A2) girer. Müfredat programlarımız içinde bu sınavlara yönelik çalışmalar da yer alır. İstekli öğrencilerimiz sınavlara, ilgili sınav merkezlerinde katılır.

Geziler

Sene içerisinde öğrencilerimizin dille etkileşimlerini artırmak ve o dilin kültürünü de tanıtmak amacıyla Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve Cervantes Enstitüsü’ne geziler düzenlenir, bu merkezlerden de okulumuza ziyaretler gerçekleşir, öğrenciler çeşitli aktivitelere katılırlar. Aynı zamanda Almanya, Fransa ve İspanya’ya dil ve kültür gezileri organize edilir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)