Levent Yerleşkemizdeki anaokulu ve ilkokulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihinde IBPYP dünya okulu oldu.

Anaokulumuzda ve ilkokulumuzda “Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı ve “Öğrenci Merkezli” PYP çerçevesinde eğitim verilir. Terakki, eğitim anlayışıyla paralellik gösteren PYP ile bilimsel düşünme yöntemini kavramış, sorgulayan ve soru sormasını bilen, yaratıcı, araştırmaya meraklı, insanlara ve çevreye saygılı, kendiyle barışık, özgüveni gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate – IB); 1968’de İsviçre’nin Cenevre kentinde, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Uluslararası eğitim alanında lider bir organizasyon olan IB, tüm dünyadaki öğrencilerin aktif, çok yönlü ve dünya vatandaşı olarak yetişmelerini destekler.

İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – PYP); pek çok ulusal eğitim sisteminde yer alan başarılı araştırmalar ve uygulamalar ile uluslararası okullardaki bilgi ve deneyim zenginliğinden yararlanarak, 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, mücadele etmelerine olanak sağlayan ve önemli bir öğretim programı oluşturur. PYP’yi yönlendiren güç, uluslararası eğitimin geleceği ve yapısıyla ilgili düşünce sistemidir. Bilginin tek başına yeterli olmadığı bu programda; uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi öngörülür. PYP okullarında eğitim gören öğrencilerin yasası olarak tanımlanan “evrensellik” inançları ve değerleri belirler. PYP; evrensel inanç ve değerler, dil, matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler açısından bakıldığında öğrenme sonuçlarının keşfedildiği bir araç olur.

IB Misyon Beyanı

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışır.

Bu programlar; dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

Uluslararası Bilinç

Uluslararası bilinç, insanların kendilerini küresel toplulukla bağlantılı gördükleri ve bu topluluğun üyelerine karşı sorumluluk hissi duydukları bir dünya görüşüdür.

Öğrenen profili ve öğrenme yaklaşımları, uluslararası bilincin geliştirilmesi ve sergilenmesi için gereken eğilimleri ve temel teşkil eden becerileri sağlar. Öğrenme topluluğu, uluslararası bilinç kültürünü zihninde canlandırır, yaratır, dile getirir ve modeller. Uluslararası bilince sahip öğrenen, olumlu değişim için eyleme geçer.

Öğrenen Profili

Öğrenen profilinin özellikleri, entellektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. Bu özelliklerin gelişimi ve gösterilmesi, öğrencilerin kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duyan, uluslararası bilince sahip, etkin ve duyarlı topluluk üyelerine dönüşmeleri için temel teşkil eder.

Öğrenen profili, öğrencilerin uluslararası bilinci geliştirmelerinde ve olumlu değişim için eyleme geçmelerinde onları destekler. Özne olmayı uygulamaya koyarken, öğrenciler öğrenmelerini sahiplenir, fikir ve görüşlerini ifade eder ve öğrenen profili özelliklerini geliştirme konusunda dönüşümlü düşünürler.

IB Öğrencileri

 • Sorgulayıcıdır
 • İletişim kurar
 • Düşünür
 • Risk alır
 • Bilgilidir
 • Prensiplidir
 • Duyarlıdır
 • Açık fikirlidir
 • Dengelidir
 • Dönüşümlü düşünür

Özne Olma

 • Bandura tarafından sosyal-bilişsel kuram kapsamında geliştirilen kavrama göre, özne olma, “insanlara kendi kişisel gelişimlerinde, kendilerini uyarlamada ve değişen zamana göre kendilerini yenilemekte söz sahibi olma yetisi kazandırır” (Bandura 2001).
 • Özne olan PYP öğrencileri kendi inisiyatiflerini ve iradelerini kullanır, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır ve öğrenmelerine sahip çıkarlar. Öğrenciler, kendi öğrenmelerini güçlü bir kimlik anlayışı ve öz-inançla ve diğerleriyle bağlantılı olarak yönlendirir, böylece bir yandan da topluluk duygusu ve başkalarının düşünceleri, değerleri ve ihtiyaçları konusunda farkındalık geliştirirler. Öğrenenler özne olduklarında, öğretmenin ve öğrencinin rolleri değişir; öğretmenle öğrencinin arasındaki ilişki bir ortaklık olarak görülür.
 • Öğrenciler inisiyatifi ele alır, ilgi ve merak ifade eder, seçimler yapar ve kendi öğrenme hedeflerinin farkında olurlar. Etkin katılım sergiler, kendi öğrenmelerini denetler ve gereğince uyarlarlar. Öğrenciler diğerlerine geri bildirim sunar ve onları etkileyecek kararlarda danışırlar. Okulda öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır, öğrenme ihtiyaçlarını planlamakta, sunmakta ve değerlendirmekte öğretmenler ve diğer öğrencilerle işbirliği yaparlar.
 • Öğretmenler, öğrencilerin fikirlerini dinleyerek, bu fikirlere saygı duyup tepki göstererek öğrencilerin yeteneklerini takdir ederler. İlişkiler, diyalog ve birbirine saygıyı vurgulayan iyi düşünülmüş değerlendirmeler yapar ve kararlar verirler

Özne olma ve öğrenme topluluğu

 • Öğrenme topluluğu, özne olma ve öz-yeterliğin öğrenmeye temel teşkil ettiğinin farkındadır. Özne olmayı destekleyen bir öğrenme topluluğu, öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme, azim, bağımsızlık ve özgüven gibi önemli beceri ve özellikleri geliştirebilmeleri için fırsatlar sunar. Bunlar, öğrenme süreci ve öz- yeterliğin gelişiminde hayati öneme sahiptir. Öğrenme topluluğu ayrıca öğrencilere kendi seçimlerinin ve fikirlerinin etkisini deneyimlemeleri için birçok fırsat sunar; bu da onların kendi kimlikleriyle ilgili algılarının evrilmesini destekler. Bunun karşılığında daha güçlü öz-yeterliği olan öğrenciler de, öğrenme topluluğuna daha güçlü bir özne olma duygusu katarlar.
 • Özne olmaya odaklanan bir okul, çocukların nasıl öğrendikleriyle, yetenekleriyle ve genel olarak çocukluğa verdikleri değerle ilgili mevcut algılarını gözden geçirir. Öğretmenler çocukların kimlikleri ve haklarıyla ilgili inançlarını gözden geçirirlerken, kişisel inançları, kuramları, kültürel geçmiş ve değerlerini sorgularlar. Örneğin, öğretmenlerin inançları ve değerleri, zaman tahsisini nasıl yapacakları, öğrenme uzamlarını nasıl oluşturacakları, malzemeleri nasıl seçip düzenleyecekleri ve sınıfta ve çevredeki toplulukla ilişkileri nasıl geliştirecekleriyle ilgili seçimlerini etkileyecektir.

Disiplinlerüstü Öğrenme Modeli

Öğrencilerin fiziksel, sosyal, entelektüel, estetik ve kültürel kapasiteleri gibi çeşitli kapasitelerinin farkında olarak ve onları daha da geliştirmeyi amaçlayarak İlk Yıllar Programı’nı (PYP) uygulayan IB Dünya Okulları, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, zorlayıcı ve kayda değer olmasını sağlar. Disiplinlerüstü yaklaşım, öğrenmenin bu yönlerini bünyesinde barındırır; PYP`deki disiplinlerüstü öğrenme, dersler arasında, üzerinde ve ötesinde alakası olan öğrenmeyi mümkün kılar; ayrıca dünyadaki gerçeklerle bağlantı kurmasını sınırlayan sınırların ötesine geçer.

Bu kaynak aşağıdakileri yapmayı amaçlar:

Kuramsal düzeyde, PYP’deki disiplinlerüstü olmanın üzerinde dönüşümlü düşünür ve de dünya çapında konsolide edilmiş araştırma ve müfredat geliştirme bağlamında erken ve ilk yıllar öğrenenleri için PYP’nin dönüştürücü doğasını gözden geçirir.

Operasyonel düzeyde, PYP çerçevesinin ve PYP’nin kilit öğelerinin disiplinlerüstü öğrenme ve öğretimi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için nasıl tasarlandığını gözler önüne serer.

Pratik düzeyde, IB Dünya Okulları geleneksel ders temelli öğretimin ötesine, öğrencinin öğrenmesine alaka, özgünlük ve bağlantı katan yenilikçi, konsept temelli ve disiplinlerüstü yaklaşımlara geçiş yapması için dönüşümlü düşünmeyi teşvik eden sorular sunar.

PYP’de Araştırma – Sorgulama

 • Oyun, problem temelli öğrenme, işbirliği, deneyler yapma ve doğrudan öğretmenin tümünün, üzerinde iyi düşünülmüş, araştırma-sorgulama temelli öğrenme deneyimlerinde yeri vardır.
 • Araştırma-sorgulama, amaçlı ve özgündür.
 • Araştırma-sorgulama süreci, sesin, tercihin ve sahiplenmenin güçlü olduğu öğrencinin özne olması yoluyla kapasite oluşturur.

Kavramlar

 • Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye iter.
 • Kavramlar, güçlü, geniş ve soyut düzenleme fikirleridir; bu fikirler disiplinlerüstü ya da ders temelli olabilir.
 • Kavramlar, dersler boyunca, dersler arasında ve ötesinde anlayışlar oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Anahtar kavramlar, disiplinlerüstü sorgulama ünitesi kapsamında kavramsal anlayışlar için mercek görevi görürler; bağlantılı kavramlar da belli bir konuda kavramsal anlayışlar için mercek görevi görürler.

PYP yedi anahtar kavram belirlemiştir:

(Anahtar Kavramlar-Kilit Sorular-Tanım)

Biçim – Neye benziyor? – Her şeyin gözlemlenebilir, tanımlanabilir, betimlenebilir ve sınıflandırılabilir bilindik özellikleri olan bir şekli olduğu anlayışı.

İşlev – Nasıl çalışıyor? – Her şeyin bir amacı, rolü ya da araştırılabilir bir davranış tarzı olduğu anlayışı.

Nedensellik (sebep-sonuç) – Neden böyle? – Bir şeylerin kendiliğinden olmadığı anlayışı; devrede nedensellik ilişkileri vardır ve eylemlerin sonuçları olur.

Değişim – Nasıl dönüşüyor? – Değişimin, bir durumdan başka bir duruma geçiş süreci olduğu anlayışı. Evrenseldir ve kaçınılmazdır.

Bağlantı – Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir? – Herhangi bir öğenin eylemlerinin diğerlerini etkilediği, etkileşimli bir dünyada yaşadığımız anlayışı.

Bakış açısı – Bakış açıları nelerdir? – Bilginin farklı görüşlerle yönetildiği, böylece de farklı yorumlara, anlayışlara ve bulgulara neden olduğuna dair olan anlayış; bakış açıları bireysel, gruba özgü, kültürel ya da konuya özgü olabilir.

Sorumluluk – Sorumluluklarımız nelerdir? – İnsanların kendi anlayışlarını, inançlarını ve değerlerini temel alarak seçimler yaptıkları ve bunun sonucunda hayata geçirdikleri eylemlerin bir fark yarattığı anlayışı.

Öğrenme Yaklaşımları

 • Öğrenme yaklaşımlarının (ATL) temeli, nasıl öğreneceğini öğrenmenin öğrencinin eğitimine temel teşkil ettiği inancına dayanır.
 • Birbiriyle bağlantılı olan beş kategorideki beceriler ve ilgili alt beceriler, her yaştaki öğrenciyi öz düzenlemeli öğrenenler hâline gelmeleri için destekler.
 • Bir dizi strateji aracılığıyla, öğretmenler sorgulama programının hem içinde hem de dışında öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi için ortaklaşa bir şekilde kapalı ve açık fırsatlara yönelik plan yaparlar.

Derse Özgü Beceriler ve Öğrenme Yaklaşımları

Öğrenciler dersleri öğrenirken kendilerine yardımcı olacak becerileri, en iyi bu dersler hakkında ve ders aracılığıyla bir şeyler öğrenirken kazanırlar. Örneğin, dil dersinde öğrenciler okuryazar hale gelir; matematik dersinde de rakamlardan anlar hale gelirler. En geniş anlamda okuryazarlığın ve matematik becerisinin edinilmesi temeldir çünkü bu beceriler öğrencilere araştırma-sorgulama yapmak için gerekli araçları sağlarlar.

Okuryazarlık ve matematik becerilerinin ötesinde, bağlamlar arası aktarılabilir bir dizi birbiriyle bağlantılı öğrenme yaklaşımları vardır. Bu beceriler amaçlı araştırma-sorgulamayı destekler ve yaşam boyu öğrenmenin temellerini atar. Bu becerilerin gelişimi, eğitim literatüründe genellikle öğrencilerin okul içinde ve dışında etkili öğrenmelerini ve başarılı olmalarını desteklemekte önemli olarak nitelendirilir, (ISTE, Trilling ve Fadel 2009; Wagner 2014). Birbiriyle bağlantılı beş öğrenme yaklaşımı şunlardır:

Düşünme Becerileri

 • Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)
 • Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)
 • Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
 • Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) değerlendirilmesi)

Araştırma Becerileri

 • Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)
 • Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girme)
 • Medyanın/bilginin etik kullanımı (sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve uygulanması)

İletişim Becerileri

 • Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)
 • Okur-yazarlık becerileri (bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımı)
 • Bilişim becerileri (bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımı)

Sosyal Beceriler

 • Kişiler arası pozitif ilişkiler ve işbirliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, aksiliklerin yönetilmesi, akranların desteklenmesi)
 • Sosyo-duygusal zekânın geliştirilmesi

Öz Yönetim Becerileri

 • Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)
 • Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon, dayanıklılık)

Eylem

Öğrencinin özne olmasının merkezinde yer alan eylem, İlk Yıllar Programı (PYP) öğrenme süreci ve programın tamamını kapsayan uluslararası bilinç kazanımıyla bütünleşiktir. Öğrenciler, bireysel ve toplu eyleme geçerek, uluslararası bilince sahip olmanın sorumluluklarını anlamaya ve ortak bir amaç için başkalarıyla çalışmanın yararlarını takdir etmeye başlarlar. Öğrenciler, bir fark yaratabilmek için seçebilecekleri somut eylemleri gördüklerinde, kendilerini yetkin, becerikli ve değişimin etkin özneleri olarak görürler (Oxfam 2015).

Öğrencilerin sorgulamalarına yanıt olarak eyleme geçmeleri, Orta Yıllar Programında (MYP) toplum hizmetinin temelini, Diploma Programında da (DP) yaratıcılık, eylem ve hizmetin (CAS) temelini oluşturur. Eylem, öğrencilerin öğrenmelerini gerçek hayattan meselelere ve fırsatlara bağlantılandırdıklarını göstermelerinin yoludur. Ayrıca sosyal ve fiziksel çevrelere, okuldaki ve okul ötesi topluluğa yönelik sorumlu eğilimler ve davranışlar geliştirdiklerini gösteren bir araçtır. Eylem aracılığıyla öğrenciler, yerel ve küresel topluluklara karşı aidiyet hissi geliştirirler. Meselelerin birbirleriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı olduğunu anlar, kabul eder ve bunu çoklu bakış açılarıyla ele alırlar (Oxfam 2015 ve 2015, UNESCO 2015).

Öğrenciler tarafından başlatılan PYP eylemi özgün, anlamlı, farkındalıklı, sorumlu ve duyarlıdır. Eylem şu şekilde olabilir:

 • tutumda değişiklik
 • gelecekteki bir eyleme yönelik düşünce ya da plan
 • kişinin kendisine, başkalarına ve de çevreye karşı sorumluluğunun ya da saygısının sergilenmesi
 • genç taraftarlık grubuna öncülük etmeye ya da katılmaya yönelik taahhüt
 • okulun karar verme sürecine katılım ya da topluluktaki, yerelde ve küreseldeki karar verme sürecine dair destek ifadesi.

Öğrenciler, sorumlu seçimler yaparak özne olmayı hayata geçirirler; bu seçimler kimi zaman bilinçli olarak eyleme geçmeme kararları şeklinde de olabilir. Bazı durumlarda öğrenciler olası eylem dizileriyle ilgili araştırma yapmak ve dönüşümlü düşünmek için ağırdan alabilir ve eyleme geçmemeye karar verebilirler; bunun sebebi bağlantılı sonuçları ve diğerlerinin üzerindeki potansiyel etkisidir (Boix-Mansilla, Jackson 2011).

PYP öğrenme toplulukları, öğrencileri eylem aracılığıyla hem bireysel hem de toplu olarak yerel ve küresel zorluklarla ve fırsatlarla karşı karşıya getirir (UNESCO 2015). Öğrenme topluluğunun tüm üyeleri, dünyayla ilgilenmek için açık ve dinamik çevreye katkıda bulunurlar. Öğrenciler, geçmiş ve gelecek sorgulamalarına yanıt olarak eyleme geçmek konusunda kendilerini yüreklendirilmiş hissederler. Eyleme geçme konusunda özerktirler ve eylemlerinin takdir görüp destekleneceğine dair güvenleri tamdır (Hart 1992; Nimmo 2008).

Sergi

Öğrenme deneyimlerini doruğa çıkarmak

İlk Yıllar Programı`nda (PYP) öğrenme, öğrencilerin bilgilerini, kavramsal anlayışlarını, becerilerini ve öğrenen profili özelliklerini yaptıkları araştırma-sorgulamalarla nasıl geliştirip uyguladıklarını sergilemeleri için onlara resmi ve gayri resmi bir çok fırsat sunar. PYP sergisi, bu fırsatların göze çarpan bir örneğidir.

Tüm IB programları son yıllarında doruk noktasına çıkaran veya konsolide eden bir öğrenme deneyimi içerir: PYP`deki sergi; Orta Yıllar Programı`ndaki (MYP) kişisel proje; Diploma Programı`ndaki (DP) uzun makale ve Kariyer Bağlantılı Program`daki (CP) dönüşümlü düşünme projesi.

PYP sergisinde öğrenciler araştırma yapmak üzere seçtikleri bir konu ya da fırsatla ilgili anlayışlarını sergilerler. Araştırmalarını hem bireysel olarak hem de akranlarıyla, bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirirler. Sergi aracılığıyla öğrenciler, öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenebilme becerilerini ve eyleme geçme kapasitelerini sergilerler. Öğrenmelerini planlama, sunma ve değerlendirmede etkin oldukları için bunu yapabilirler.

Sergi, öğrencinin özne olması kadar PYP`deki yılları boyunca onları beslemiş olan topluluğun özne olmasının güçlü bir şekilde gözler önüne serilişidir. Öğrenme topluluğu sergiye katılır, hem kendi yaşamlarında hem de diğerlerinin yaşamlarında.

Değerlendirme

 • Değerlendirme, öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme sürecidir.
 • Değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, dokümente etmelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir.
 • Öğrenciler etkin bir şekilde kendi öğrenmelerini değerlendirmek ve üzerinde dönüşümlü düşünmek, öğrenmede sonraki adımlara ileri besleme yapabilmek adına akranlarından ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre harekete geçmekle ilgilenirler.
 • Bir değerlendirme kültürü oluşturmak, öğrenme topluluğunun tüm üyeleri arasında değerlendirme yeteneği geliştirilmesini içerir.
 • Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri, birlikte oluşturulur ve net şekilde iletişimi yapılır
 • Hem öğrenme kazanımları hem de öğrenme süreci değerlendirilir.
 • Değerlendirme tasarımı hem geriye hem de ileriye dönüktür.

Etkili değerlendirmenin özellikleri

Üst düzeyde etkili olan değerlendirmeler, bazı anahtar özellikleri paylaşır (Clarke 2012’den uyarlanmıştır).

 • Özgün olma: Öğrenci katılımını teşvik etmek için gerçek dünyayla bağlantılar kurulmasını destekler.
 • Açık ve kesin olma: Arzu edilen öğrenme hedefleri, başarı ölçütleri ve öğrencilerin öğrenmek için kullandıkları süreç buna dâhildir.
 • Çeşitlilik gösterme: Öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili tam görüntüyü oluşturmak için daha çeşitli araçlar ve amaca uygun stratejiler kullanır.
 • Gelişimsel olma:Öğrencinin başkalarına kıyasla olan performansına odaklanmak yerine her öğrencinin kendi gelişmesine odaklanır.
 • İşbirliği yapma:Ölçme-değerlendirmenin geliştirilmesi ve değerlendirme sürecine hem öğretmenleri hem de öğrencileri katar.
 • Etkileşimli olma:Değerlendirme, öğrenme hakkında süregelen ve yinelemeli diyaloglardan oluşur.
 • İleriyi bilgilendirmek için geri bildirim kullanma: Gelecekteki öğrenmeyi desteklemekte bilinmesi gerekenler için mevcut öğrenme hakkında geri bildirim sunar (Hatti, Timperly 2007) ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltir.

PYP’nin değerlendirme yaklaşımı, değerlendirme sürecinde öğrencilere hayati bir rol biçer ve değerlendirmenin amaca uygun olup olmadığını değerlendirmeleri için öğretmenleri kullanır. Etkili bir PYP değerlendirme uygulaması, etkili öğrenme ve öğretimi destekleme amacıyla öğrenme amaçlı değerlendirme, öǧrenimin deǧerlendirilmesi ve öǧrenme olarak deǧerlendirmeyi bütüncül olarak kaynaştırır. (Harlen, Johnson 2014).

Öğrenmenin izlenmesi, belgelenmesi ve ölçümlenmesi aracılığıyla, PYP değerlendirmesi, öğreneni, öğrenmeyi ve öğretimi ve öğrenme topluluğunu bilgilendirir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)