KÖM Ekibi

Kriz Önleme ve Müdahale Ekibi (KÖM)
Deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda önlem ve hazırlıklarımız

Kriz Önleme ve Müdahale (KÖM) ekibi, genel afet durumları ve travmatik yaşantılar düşünülerek kurulmuş bir destek ekibidir.

KÖM ekibi, Terakki Vakfı temsilcisi, Anaokulu, İlkokul ve Lise okul yöneticilerinden temsilciler, sınıf ve branş öğretmenleri temsilcileri, sağlık ekibi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi temsilcilerinden oluşur. Bu ekip, acil durumlarla ilgili kendi içinde işbölümü yaparak çalışmalarını sürdürür ve kriz durumlarına müdahale edebilmek ve acil durumlarda etkili kararlar alabilmek için eğitimler almıştır.

Kuruluş

Ülkemizde yaşanan 1999 Marmara Depreminden sonra, “Travma Sonrası Psikolojik Destek Programları”na ihtiyaç hissedilmiş, “Psikososyal Okul Projesi” adı altında öğrencilerin okullarda travma sonrası yaşantılarına destek verecek projeler hayata geçirilmiştir. 2000’li yıllardan günümüze kadar okulda yaşanacak krizler ve travmatik etkileri için düzenli olarak planlamalar yapılmış ve ekipler oluşturulmuştur.

Bir okulda kriz yaşandığında öğrenciye, öğretmene, veliye, çalışan kişilere, oluşan paniğin önlenmesi için mevcut düzenin devam edeceği ve nedeni ne olursa olsun acil durumla başa çıkılabileceği mesajının verilmesi ve güven sunulabilmesi şarttır. Terakki Vakfı Okulları’nda da tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak, 2003- 2004 öğretim yılında Kriz Önleme Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi kurulmuştur. Ekip, çalışmalarını sistemli bir işleyişle yürütebilmesi amacıyla, çeşitli kurumlardan eğitim almıştır. Alınan eğitim kriz tanımı, kriz yönetimi, krize hazırlık ve planlama, stres yönetimi, intihar ve ölüm vakalarına yaklaşım, başa çıkma becerileri, sınıf ortamlarında yapılacak psikososyal destek çalışmalarını kapsamıştır.

Amaç

Krize müdahale çalışmaları ile okul ortamında kesintiye uğrayan işlevlerin en kısa sürede düzeltilerek sürdürülmesi amaçlanmaktadır ve bu amaçlar dört başlıkta toplanmaktadır.

 1. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve etkileri en aza indirecek tedbirlerin alınması,
 2. Eylem planı hazırlanması,
 3. Tüm okul topluluğunun kriz durumlarında yapılacaklar hakkında bilgilenmesi,
 4. Yürütülen tüm çalışmaların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların hızla belirlenmesi,

Görev

Bu çalışmalar arasında;

 • Kurum içinde çalışanların ve öğretmenlerin, acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi için gerekli organizasyonları yapar. Krize müdahale planı hakkında okul topluluğunun tüm üyelerinin bilgi sahibi olması için belirli periyotlarda toplantılar ve eğitimler düzenler.  Okulda kriz önleyici eğitim ve seminer çalışmaları planlar ve uygular.
 • Yıl içinde kriz veya doğal afet olması durumunda hazırlıklı olmayı sağlayacak tatbikatlar gerçekleştirir.
 • Acil durum ve yardım için gerekli malzemelerin teminini, bakımını ve düzenli olarak güncellenmesi sağlar.
 • KÖM Ekibi, okul sağlık ekibinin yanı sıra ilkyardım eğitimi alan ekip ve diğer ekiplerle de iletişim ve işbirliği içinde olmak için ortak toplantılar gerçekleştirilir, eşgüdümlü hareket ederek, etkili müdahale yapılmasını sağlayacak ön hazırlıkları da yürütür.
 • Kriz durumları ile ilgili alınması gereken kararların verilmesinde (alınacak kararın öğrenci- öğretmen-veli ve çalışanların psikolojisini nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurarak) Kriz Yönetim Ekibine önerilerde bulunur.
 • Okuldaki öğrencilere yaşanan krizle ilgili ilk bilginin hangi ortamda, hangi yöntemle aktarılacağını belirler, öğrencilere doğru bilgiler verir.
 • Öğrencilerle birlikte öğretmen ve çalışanların da durumdan nasıl etkilendiklerini takip eder ve destek olur.
 • Her kriz durumunun dinamiklerine göre, veliler için hazırlanacak bilgilendirme yollarına karar verir, gereken organizasyonu yapar.
 • Öğrencilerin; güvenlikleri, sağlıkları, yemek ihtiyacı ve ulaşımları ile ilgili gereken tedbirlerin alınması için planlamalarını yapar. Her kriz durumunun dinamikleri doğrultusunda ilgili birimlerin etkili hizmet vermesini sağlar.
 • Kriz sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirler ve baş etme yöntemleri konusunda yardımcı olacak teknikleri uygulanması için eğitimcilerin hazır bulunmasını sağlayacak bilgilendirmelerin yapılmasını sağlar.

Dokümanlar

 • Levent Yerleşkesi Binalarımızın Teknik Raporları
 • Levent Yerleşkesi Bina Kimlik Sertifikaları
  Anaokulu-1 Bina Sertifikası Anaokulu-2 Bina Sertifikası İlkokul Bina Sertifikası
  İlkokul 4.Sınıflar ve Ortaokul 5.sınıflar Bina Sertifikası Ortaokul Bina Sertifikası Lise Bina Sertifikası

  Bina Kimlik Sertifikası

  13/7/2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un amacı; “Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.” olarak belirlenmiştir.  Bu kanun çerçevesinde yapılan yeni düzenlemelerle yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, ulaşılması amacıyla geliştirilen ve yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan Bina Kimlik Sistemi ile, periyodik olarak denetiminin tekrar yapılarak, ilave kat atılması, kolon kesilmesi vb statik aykırılıkların engellenmesi hedeflenmektedir.  Bu uygulamanın en önemli faydalarından biri de; yangın, deprem vb afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere RFID okuyucu vasıtasıyla her düzlemde uzak bir mesafeden ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri vb bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem sağlayan bilgilere erişilmesine imkân sağlayacak olmasıdır.  Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulaması kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının 12.08.2021 tarihli ve 2021/17 Genelgesi ile 23/6/2021 tarihinden itibaren iş bitirme aşamasına gelen yapılara, Bakanlığın yapı denetim kuruluşlarınca temin edilen bina kimlik sertifikası asılacağı da hükme bağlanmıştır.

   

  https://yapiisleri.csb.gov.tr/bina-kimlik-sistemine-dair-yonetmelik-yayimlandi-haber-263038

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11951&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 • Tepeören yerleşkemizde bulunan binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Deprem Yönetmeliği şartları esasında gözetim ve kontrolleri yapılarak 2014 yılında inşa edilmiştir.

Veli Bilgilendirme Mektupları

AFAD Mobil Uygulaması

Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması amacıyla AFAD tarafından “AFAD Acil Mobil uygulaması” geliştirildi. IOS / Android kullanıcılarının yararlanabileceği bu uygulamayı APP Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

AFAD Acil Mobil uygulaması tanıtım videosuna https://www.afad.gov.tr/afad-acil-mobil-uygulamasi-afet-ve-acil-durumlarda-daima-yaninda adresinden ulaşılabilirsiniz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)