Sosyal Bilimler ve Felsefe

Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzde Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunur. Temel yaklaşımımız; öğrencilerimize bilgi aktarmaktan ziyade, bilgi edinmeyi sağlayan aktif ortamlar yaratmak, sonuçlardan çok süreçlere önem vermektir.

Hedeflerimiz

Öğrencinin farklılığını ön plana çıkarıp, kendi yetenek ve potansiyelini keşfetmesi ve ilgi duyduğu alanlara yönelmesini sağlamak.

Tarih

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? İnsanlık tarihinin en temel sorularıdır ve aslında tarih bilgisi yüzyıllardır bunun cevabını aramaktadır. Bu uçsuz bucaksız, sonu gelmez ve kesinliği olmayan ama alternatifi çok olan bir süreçtir. Bu sürecin içinde gençlerin kaybolmaması, içine doğdukları ve içinde bulundukları sürecin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve ne olacağı gibi temel sorulara verdikleri doğru cevaplarla ve sağlıklı yaklaşımlarla mümkündür. Öğrencilerimizin bu cevapları bulmaları ve bu yaklaşımlarda bulunmaları, tarih derslerimizdeki önceliğimizdir.

Günümüzde tarih dersleri, bir öğrencinin yetişmesinde başka disiplinlerin sağlayamayacağı becerileri geliştirmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Böyle bir yaklaşımda, hangi olayların ve olguların öğretileceğini belirleyen, ayrıntılı müfredatlar anlamını yitirmekte; bunun yerini olgular almaktadır. Bu bakış açısından yola çıkararak hazırlanan programlarımızda; Tarih Grubunda okutulan derslerde öğrencimizde hedeflediğimiz genel beceriler şöyledir:

Öğrencinin zamanı kavrayışı ve bunu toplumsal değişimle ilişkilendirebilmesi, yorumlayabilmesi önemlidir. Öğrenci anlatı kurabilmeli, empatik anlama yeteneğini geliştirmelidir. Bir konuda araştırma yapabilme ve bunu sunabilme becerisine sahip olmalı, kavramları ve dili doğru kullanabilmeli ve yazıya dökebilmelidir.

Bu gereklilik doğrultusunda; metin çözümleme, okuma parçaları ile ders işleme, makale eleştirisi, tarihsel konu ve dönemlerin öyküleştirilmesi, görsellik amaçlı teknolojiden yararlanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin konuları, sadece sınıf ortamında ve elektronik sınıfta değil; kültür merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlarda öğrenmeleri sağlanmaktadır. 1998 yılından bu yana organize ettiğimiz Terakki Tarih Günleri’nde de olduğu tarihi doğru okuma, anlama ve yorumlama tarih derslerimiz için önemlidir.

Coğrafya

Sosyal bilimlerde çalışmaların yönü lokal ölçekten, global ölçeğe, bireylerden topluluklara doğrudur. Coğrafya; bireyin önce yakın çevresi olmak üzere, üzerinde yaşadığı ülkesi ve dünyası hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktadır. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda insan-mekan arasındaki ilişkiyi kurabilen, yaşadıkları doğal çevrenin oluşum ve gelişimini özümseyen, bugünün korunması ve geleceğin yaratılmasında sahip olduğu önemin farkına varabilen bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Coğrafya; insan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi temel alır. Bu ilişkinin sebep ve çözümleri hakkında bir bilincin oluşturulması da hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle coğrafya konularıyla ilgili olarak hayatın içinden örnekler vermeye, görsel malzemeleri ön planda tutarak sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durmaya özen gösteririz.

Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak, ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları , bu bilinci gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir alt yapıya sahip olmalarını hedefleriz.

Bu temel noktadan hareketle; yapılan çalışmaları öğrencilerimizin temel becerilerini geliştirilebilmesi yönünde planlanmaktadır. Öğrencilerimiz gözlem yapabilmeli, araştırma ve sorgulama becerisine sahip olmalı, kendini ifade edebilmeli, kavram ve terimleri doğru kullanabilmelidir.

Felsefe

Günümüz dünyasında, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmenin tartışılmaz gerekliliği karşısında, sorgularken ve eleştirirken ötekini dinleyen ve anlama çabası içinde olan öğrenciler yetiştirmek ve bu amaca uygun demokratik bir eğitim ortamı hazırlamak temel hedefimizdir.

Felsefinin yaşamla bağlantısını kurabilme becerisi geliştirmenin ve felsefenin toplum ve dünya problemleri karşısındaki rolünü doğru kavratmanın felsefe eğitiminin temel amacıdır. Felsefe dersleri ve felsefe kulübüyle, öğrencilerimizin hazır düşüncelerle yetinmeyip özgün fikir üretmeleri, öğrendikleri ile reel dünya arasında bağlantılar kurabilmeleri, etrafında olan bitenleri bilgilerle değerlendirebilme yetilerinin gelişmesi için yapılandırırız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğrencilerimizin, insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini, doğru anlayan ve yorumlayan bireyler olmasını amaçlıyoruz. Dininin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler üzerindeki etkisini farkında olan, dinini ve bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetleri bilen, kendi dininden başka diğer dinleri tanıyan, ve başka dinlerden olanlara karşı anlayışlı davranışlarda bulunan insanlar olmasını arzuluyoruz.

Amacımız, millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlık

Sosyal Bilimler olarak üniversite giriş sınavlarına yönelik kriterlere uygun bir yaklaşım geliştirerek öğrencilerimizin bireysel istek, hedef ve becerilerine uygun çalışmalarla en üst tercihlerine ulaşmak için çalışırız.

 

 

 

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)